Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 196
Особливості суспільних відносин у сфері службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Організаційно-правові засади забезпечення службової дисципліни, розробка заходів щодо підвищення якості та ефективності підготовки фахівців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Успішне виконання складних і відповідальних завдань, поставлених перед вищими навчальними закладами з підготовки фахівців, прямо залежить від рівня дотримання особовим складом службових повноважень, вимог законності та службової дисципліни, що забезпечують належну організованість і готовність курсантів до процесу навчання та виконання обовязків з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, громадської безпеки, і є запорукою підвищення авторитету і престижу органів МВС України. Нормативно-правові акти спеціального характеру, спрямовані на вирішення дисциплінарних проблем, не повною мірою враховують організаційну та психологічну складову управління процесом забезпечення службової дисципліни, не містять наукових понять адаптації курсантів вищих навчальних закладів МВС України. По-четверте, відсутність монографічних і дисертаційних досліджень, що стосувалися б розробки питань управління процесом зміцнення службової дисципліни, виключення девіантної поведінки курсантів у навчальному закладі на базі організаційно-правового аналізу отриманих у процесі досліджень з точки зору часової динаміки статистичних даних щодо навчання та кількісних, якісних оцінок стягнень та заохочень. Разом з тим, до нашого часу жодна робота не була присвячена комплексному дослідженню та аналізу процесів адаптації та управління дисциплінарними процесами у застосуванні до курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Роботу виконано в рамках досліджень, передбачених Концепцією розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр., планами наукових досліджень МВС України (План пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр.), планами науково-дослідних робіт науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС України Національного університету внутрішніх справ і в рамках реалізації положень Комплексної програми роботи з кадрами і підвищення авторитету міліції на 1999-2005 рр.У підрозділі 1.1 "Розвиток наукових поглядів на правові засади управління процесом забезпечення службової дисципліни” зазначено, що організаційно-правове дослідження службової дисципліни, наукове обґрунтування заходів щодо її зміцнення, а також практика повсякденної діяльності щодо зміцнення службової дисципліни ефективні лише тоді, коли вони спираються на теоретичну і практичну концепцію, яка достатньо повно відображає закономірності нормативно-правової поведінки курсантів. Автором запропонована системна концепція організаційно-правових основ службової дисципліни стосовно курсантів вищих навчальних закладів МВС України, розвиток і розробка якої відбувається у напрямку синтезу підходів до вирішення дисциплінарних проблем: управлінського, правового, індивідуального та колективного. Проведені дослідження свідчать, що з часом фактори умов служби, навчального процесу, режиму зменшують свій вплив на курсантів вищих навчальних закладів МВС України, тоді як фактори особливого правового статусу, участі в забезпеченні охорони громадського порядку, інтимно-особистісні у значній мірі зростають. Розгляд теоретико-методологічних підходів щодо дослідження процесів адаптації курсантів вищих навчальних закладів МВС України дозволив дійти висновку, що вона включає: по-перше, зясування сутності процесів адаптації шляхом встановлення її місця в сукупності соціально-економічних відносин, її звязків з мораллю, етикою відносно існуючої нормативно-правової бази функціонування вищих навчальних закладів; по-друге, визначення місця організаційно-правових заходів у процесах адаптації курсантів; по-третє, конкретизацію принципових положень з вузлових питань пізнання, як от причинність та детермінізм процесів адаптації, співвідношення біологічних та соціальних, свідомих та несвідомих факторів, особливостей розвитку процесів адаптації, співвідношення між одноманітністю та плюралізмом. У підрозділі 2.1 "Організаційно-правовий аналіз функціонування системи забезпечення службової дисципліни курсантами у вищих навчальних закладах” головну увагу приділено питанням діяльності керівництва вищих навчальних закладів МВС України, курсантських підрозділів (на прикладі Національного університету внутрішніх справ) щодо аналізу матеріалів стосовно порушень службової дисципліни курсантами, їх заохочень та покарань; структури цих порушень (за характером, часом, місцем, категорією та ін.); стану латентної дисциплінованості за період з 1996 по 2001 рр. Класифікація видів покарань одержала такий вигляд: порушення службової дисципліни, вживання спиртних напоїв, відсутність без поважних причин, самовільні відлучки та ін.У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства, нормативно-правових актів МВС України та практики їх застосування, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних галузях знань, автором сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-правового в

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?