Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в медичному коледжі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Поняття специфіки організації виховної роботи в медичних коледжах. Модель системи виховної роботи в медичному коледжі та її ефективність. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в коледжі. Умови підвищення ефективності виховання студентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасна реформа системи охорони здоровя, перехід на надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, запровадження бюджетно-страхової медицини, розвиток наукових і професійних звязків з іншими державами потребують удосконалення системи медичної освіти з метою підготовки спеціалістів, які відповідали б сучасним світовим стандартам. “Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття)” взято курс на створення власної системи національної освіти, схвалено закон “Про освіту”, яким передбачено запровадження неперервної ступеневої вищої освіти чотирьох рівнів. Особливо це стосується позааудиторної виховної роботи, яка недостатньо повязана з навчальним процесом і побудована переважно на окремих, разових, спорадичних заходах й епізодичній взаємодії колективів медичних коледжів із соціальними інститутами і характеризується низькою активністю студентського самоврядування та недостатнім організаційно-педагогічним забезпеченням. Актуальність проблеми, її недостатня наукова розробленість зумовили вибір теми дослідження “Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в медичному коледжі”. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що рівень ефективності виховної роботи медичного коледжу підвищиться за таких умов: - впровадження науково обґрунтованої системи виховної роботи медичного коледжу, яка передбачає: - визначення змістової підсистеми виховної роботи (мета, завдання, зміст, основні напрями), що відповідає соціальному замовленню та ідеалу медичного працівника як носія правди, добра, високих морально-професійних якостей (милосердя, співчуття, гуманності, терпимості тощо);У першому розділі - “Виховна робота в медичному коледжі як соціально-педагогічна проблема” - проаналізовано історико-педагогічні аспекти підготовки і виховання медиків, а також теоретичні засади досліджуваної проблеми, розкрито специфіку виховної роботи та результати вивчення стану її організації в медичних коледжах. Водночас виховна робота в медичному коледжі має свої специфічні особливості, які полягають у тому, що, виховуючи студентів на ідеях добра, правди та краси, необхідно особливо акцентувати увагу на формуванні в студентів притаманних медикові таких моральних рис, як милосердя, співчуття, терпимість, делікатність, комунікативність, уміння зберігати лікарську таємницю і разом з тим утверджувати глибоке розуміння загальнолюдських моральних цінностей і громадянського обовязку. У другому розділі - “Теоретичне і методичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов виховної роботи в медичному коледжі” - сформульовано концептуальні засади виховання студентів медичного коледжу, обґрунтовано модель та організаційно-педагогічні умови функціонування системи виховної роботи, розкрито методику її здійснення. Аналіз мети і завдань виховної роботи в медичному коледжі дав підстави виділити такі її основні напрями: суспільно-політична та морально-психологічна підготовка студентів до виконання професійних обовязків у навчальній діяльності (цілеспрямованість виховного процесу); професійно-спрямована позааудиторна діяльність студентів (залучення їх до активної участі в клубах, гуртках, секціях); доброчинна діяльність (допомога хворим, людям похилого віку, інвалідам) тощо. Для вивчення ефективності функціонування системи виховної роботи медичного коледжу визначено такі критерії: відповідність змістової підсистеми виховної роботи соціальному замовленню, тобто визначення в навчальних програмах і планах занять конкретних завдань виховання студентів; охоплення планами виховної роботи всіх напрямів виховання; забезпечення системного підходу до реалізації функціонально-процесуальної підсистеми виховної роботи; використання ефективної технології управління виховною роботою, функціонування органів студентського самоврядування; науково-методичне забезпечення виховної роботи.Низький рівень виховної роботи в медичних навчальних закладах другого рівня акредитації та недостатня підготовленість педагогів до її здійснення визначають актуальність цієї проблеми для сучасної педагогічної практики. В історії світової і вітчизняної медичної науки і практики сформувався ідеал медичного працівника як носія специфічних для цієї професії моральних якостей - милосердя, співчуття, емпатії, чуйності, доброчесності, акуратності, терпимості, делікатності, комунікативності, уміння зберігати лікарську таємницю тощо, які знайшли концентроване відображення в клятві Гіпократа, Етичному кодексі медичної сестри України, в українських національних традиціях охорони здоровя, побудованих на спільних для всього людства ідеях правди, добра і краси. Організація виховної роботи в медичному коледжі має відповідати вимогам системного підходу і передбачати функціонування таких компонентів: системи планів, змісту, науково обґрунтованого режиму діяльності, комплексних форм організації роботи і взаємодії з соціальними інститутами, студентського самоврядування, методичного забезпечення й управління навчальною та позааудиторною діяльністю студентів, необхідної навчально-матеріальної

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?