Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету - Автореферат

бесплатно 0
4.5 289
Організаційно-педагогічні умови самостійної навчальної діяльності майбутніх менеджерів підприємницької діяльності. Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності забезпечення самостійної роботи як важливої складової навчання майбутніх менеджерів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У контексті цього особливої актуальності набула така проблема вищої школи, як активізація самостійної роботи студентів і підготовка їх до самоосвіти впродовж життя. Таким чином, актуальність обраної теми „Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету” зумовлена, по-перше, недостатньою розробленістю проблеми фахової підготовки майбутніх менеджерів підприємницької діяльності; по-друге, невідповідністю процесу їхньої підготовки сучасним потребам ринку праці; по-третє, необхідністю докорінної перебудови організаційних та управлінських форм і методів підготовки фахівців, зокрема у сфері реорганізації самостійної роботи студентів (СРС), а також забезпеченням кваліфікаційних вимог і професійної самореалізації особистості, що сприяє приросту національного виробничого потенціалу; по-четверте, обєктивними потребами пошуку й запровадження в практику роботи ВНЗ нових технологій формування професіоналізму в майбутніх фахівців. Мета дослідження - розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально довести ефективніть технології забезпечення самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності з урахуванням визначених організаційно-педагогічних умов. Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності. Підготувати методичні рекомендації щодо підвищення ефективності забезпечення самостійної роботи як важливої складової навчання майбутніх менеджерів підприємницької діяльності.У першому розділі „Теоретичне обґрунтування забезпечення самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету” проаналізовано філософську, економічну, психологічну та педагогічну літературу з досліджуваної проблеми, розкрито суть поняття „інноваційна перебудова навчального процесу на основі впровадження нових технологій організації самостійної роботи студентів”. Висвітлено суть, особливості й принципи організації самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційно-навчальному середовищі університету, організаційно-педагогічні умови формування вміння самостійно навчатися впродовж життя, педагогічну технологію забезпечення самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету. Для переходу на таку модель підготовки менеджерів підприємницької діяльності в студентів необхідно формувати: 1) пізнавальну мотивацію до самостійного пошуку знань та їхнього використання; 2) уміння самостійно навчатися в умовах інтенсивного зростання потоків інформації; 3) самостійність та активність як важливі особистісні й професійні якості майбутнього менеджера підприємницької діяльності. Аналіз різних підходів до визначення суті поняття „активність” показав, що воно розкриває здатність особистості розвивати ефективну діяльність, а поняття „активізація навчальної діяльності” означає процес, спрямований на мобілізацію педагогом інтелектуальних, морально-вольових і фізичних зусиль студентів, розвиток здатності долати труднощі, що виникають у пізнавальній діяльності. Використання можливостей НІТ для активізації навчально-пізнавальної діяльності дозволяє розвязувати такі завдання, як: а) управління самостійною роботою студентів; б) презентація нового навчального матеріалу; в) діагностування знань, умінь і навичок; в) підготовка й обробка інформації; г) збереження інформації; д) доступ до віддалених ресурсів; е) забезпечення неперервного зворотного звязку.Через узагальнення чинних підходів до вирішення проблеми СРС у вітчизняній і зарубіжній літературі, вивчення досвіду вищої школи проаналізовано головні дефініції та їх застосування; визначено загальні закономірності зростання ролі самостійної роботи студентів, яка впливає на характер навчального процесу, ефективний розвиток особистості студента, формування його інтелекту. Показано як самостійна робота сприяє засвоєнню навчального матеріалу, формуванню самостійності як особистісної риси та професійної якості майбутніх менеджерів підприємницької діяльності, що проявляється в умінні студентів планувати, систематизувати та контролювати власну діяльність. Вивчення проблеми ґрунтується, з одного боку, на особистісно-орієнтованому індивідуально-творчому та компетентнісному підходах, використання яких у практичній діяльності підвищує ефективність організації самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності, сприяє успішному формуванню самостійності як особистісної та професійної якості; з іншого боку, на теоретичному обґрунтуванні стилів навчання, особливостей і принципів організації самостійної роботи студентів в інформаційному навчальному середовищі університету, на основі яких доведено необхідність виокремлення, теоретичного опрацювання й експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов самостійної роботи майбутніх студентів. За до

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?