Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово-промислових систем - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Формування корпоративної облікової політики в умовах інтеграції фінансового та промислового капіталу. Методологія бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання. Вимоги щодо консолідованої фінансової звітності та інформаційного забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Слід відзначити, що створення цілісної системи облікової політики в Україні для субєктів господарювання не завершено, потребують удосконалення теоретичні, методологічні і організаційні засади створення єдиної концепції визначення її суті, цілей та застосування в практичній діяльності. Особливої актуальності набувають питання формування облікової політики в умовах концентрації фінансового та промислового капіталу, створення багатогалузевих фінансово-промислових систем. Відсутність єдиних засад вирішення теоретичних, методологічних, організаційних і прикладних проблем формування облікової політики у діяльності фінансово-промислових систем в Україні визначають актуальність обраної теми дослідження. У роботі використано системний підхід (при формуванні методологічних основ облікової політики); статистичний метод анкетування і узагальнення (при дослідженні передумов формування облікової політики); структурно-логічне моделювання (при визначенні механізму взаємодії ФПС із зовнішнім середовищем); метод експертних оцінок слабких і сильних сторін систем (при визначенні доцільності продовження життєвого циклу виробів, а також при дослідженні амортизаційної політики); економіко-математичні методи (при дослідженні прикладних аспектів облікової політики). У процесі дослідження отримані такі найбільш вагомі результати, зокрема: вперше: запропоновано концепцію формування облікової політики субєктів економічної діяльності фінансово-промислових систем з орієнтацією на сучасні корпоративні підходи до вирішення проблем обліку та облікової політики в управлінні економікою;На основі аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів доведено, що вплив облікової політики на досягнення мети бухгалтерського обліку є концептуальним питанням, яке потребує додаткового дослідження особливо щодо побудови облікової політики як інструмента бухгалтерського обліку на мікрорівні. У розділі 2 «Теоретичні та методологічні основи облікової політики» розкрито сутність облікової політики, передумови розвитку та методологічні основи її формування. Поняття «облікова політика» (accounting polisy) у міжнародну практику обліку офіційно введено в 1975 році з виходом Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 1 «Розкриття облікової політики», а в Україні узаконено в процесі реформування бухгалтерського обліку. В роботі обґрунтовано, що мають право на існування і використовуватись окремо поняття: «політика розвитку обліку», «політика регламентації обліку» і «облікова політика». Обґрунтовано, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства доцільно формувати за такими етапами: організаційний - створення виконавчого органу та закріплення за його фахівцями обовязків і повноважень; підготовчий - визначення тактичних та стратегічних напрямів господарської діяльності підприємства та обєктів обліку; вивчення зовнішніх умов і чинників, що впливають на господарську діяльність та облікову політику; вибір елементів облікової політики, розробка порядку інформаційного забезпечення процесу формування облікової політики; заключний - затвердження базисного та складання поточного розпорядчого документа про облікову політику, впровадження облікової політики та контроль за її дотриманням.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розвязання важливої наукової проблеми - удосконалення теоретичних, методологічних та організаційних засад формування облікової політики фінансово-промислових систем. В умовах входження України до СОТ значення облікової політики як невідємної складової бухгалтерського обліку постійно зростає. Концентрація факторів виробництва в усіх галузях суспільного відтворення, різноманітні організаційні форми злиття капіталу та створення фінансово-промислових систем - це неминуча економічна закономірність, яка потребує змін і удосконалення організаційно-правових структур підприємства, функцій управління, системи обліку та формування відповідних облікових політик. В роботі визначено зміст і сутність поняття фінансово-промислової системи як комплексної економічної одиниці, заснованої на принципах обєднання капіталів юридично та економічно самостійних фінансових установ і підприємств різних галузей економічної діяльності, що призводить до появи нових форм господарювання, відтак потребує подальшого розвитку облікової політики, спрямованої на досягнення синергетичного ефекту за рахунок обєднання. Термінологія має визначати економічну суть принципів побудови облікової політики, обліку, аналізу, контролю та системи управління господарськими процесами загалом.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?