Організаційно-методичні засади забезпечення розвитку систем управління промисловими підприємствами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 188
Концептуальний підхід до розвитку систем управління як суб’єкто-об’єкта підприємства. Обґрунтування структурно-логічної моделі визначення стратегічних пріоритетів і змістовно-структурної моделі розвитку системи управління в промислових компаніях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Наслідком недооцінювання впливу систем управління на покращення стану підприємств є млявість практичної трансформації управлінських технологій, механізмів управління, що призводить до недовикористання управлінських резервів розвитку підприємств, зокрема інноваційної та творчої активності управлінського персоналу, участі всіх працівників у реалізації економічних і соціальних цілей. Дисертаційна робота виконана згідно з координаційним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом № 37 від 23.02.2007 р., за напрямом "Економічні проблеми розбудови державності України: важелі та стимули розвитку господарських систем", повязана з планом науково-дослідних робіт Дніпродзержинського державного технічного університету і здійснена в рамках тем: "Дослідження і удосконалення системи управління виробничим і ресурсним потенціалом складних економічних систем в умовах ринку" (0197U015573), "Оцінка резервів росту існуючої системи управління ресурсами та затратами підприємства та розробка комплексної програми їх реалізації" (КДГМК "Криворіжсталь") (автором виконано розділ "Аналіз результатів управлінської діяльності", розроблено пропозиції й заходи зі складання "Програм і планів стратегічного розвитку"); "Дослідження, оцінка та розробка шляхів підвищення ефективності управління підприємством. Розвиток проекту систем управління ефективністю виробництва" (№ 026/012-8в-2623) (автором проаналізовано організаційний рівень виробництва й розроблено методику вибору постачальників за критерієм мінімізації тривалості виробничо-комерційного циклу); "Методичні рекомендації з удосконалення систем управління та створення самостійних структур на правах дочірніх підприємств на базі КП ДВУВКГ" (№ 0103U000814) (автором виконано розділ "Напрями реструктуризації підприємства", у якому здійснено напрями й заходи з удосконалення структури органу управління підприємством, виконано аналіз якості реалізації функцій управління та запропоновано заходи з підвищення якості й результативності процесів управління; "Розробка керівництва з питань управління експлуатацією мереж "ВАТ ДДТЕЦ" (№ 0105U004101) (автором розроблено модель регламенту функціональної матриці поділу праці між фахівцями апарату управління). У ході дослідження використано загальнонаукові й спеціальні прикладні методи та методичні підходи, насамперед: абстрактно-логічний підхід, систематизацію й узагальнення, системний підхід - для вивчення підприємства як складної соціально-економічної та виробничо-технічної системи; візуально-графічний - для наочного подання, побудови організаційних структур і схем управління процесів; функціональний аналіз - для розкриття внутрішньої будови систем управління підприємствами, диференціації функцій системи управління і її структурних елементів, опису змісту управлінських функцій; методи ідентифікації й екстраполяції - для визначення напрямів еволюційних, організаційно-правових змін і умов діяльності підприємств на ринку; емпіричні методи (спостереження, опитування, експертне оцінювання внутрішніх і зовнішніх звязків системи управління) - для опрацювання емпіричної й аналітичної інформації; структурний аналіз - для визначення елементів системи управління і їх взаємозвязків; SWOT-аналіз - для виявлення сильних і слабких сторін функціонування структурних підрозділів системи управління; економіко-математичні методи (методи порівняння і групування, методи середніх величин та індексів, методи балансового звязку, графічні методи, методи комплексного оцінювання) - для аналізу результативності діяльності керованої й керуючої підсистем і їх залежності від показників досягнення цілей. У ході дослідження отримано такі результати: вперше: - обґрунтовано концептуальний підхід до розвитку систем управління промисловими підприємствами як відносно самостійних субєкто-обєктів, що потребують побудови й постійного вдосконалення на засадах системного, функціонально-процесного та процесно-цільового підходів з урахуванням властивостей, функцій розвитку, існуючих вимог до управління з боку керованих обєктів, використання обґрунтованих організаційно технологічних і аналітичних параметрів та структури системи управління, що дає змогу управляти кінцевими результатами й ефективністю діяльності керованих обєктів у напрямі цілеспрямованого впливу на сталість функціонування, рівень розвитку та досягнення стратегічних і поточних цілей;У першому розділі - "Теоретично-організаційні засади розвитку систем управління промисловими підприємствами" - визначено й розкрито зміст еволюційних змін у діяльності підприємств у процесах структурної перебудови економіки України; досліджено генезис концепцій, форм і процесів управління підприємством та доведено необхідність і можливість збільшення внеску системи управління як відносно самостійного субєкто-обєкта підприємств у результати їх діяльності. Інноваційна спрямованість та збільшення результа

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?