Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 139
Визначення ефективних форм організації контролю за тарифами на ринках природних монополій з урахуванням світового досвіду. Обґрунтування напрямків адміністративного реформування та системи інституційно-економічного механізму регулювання цін у монополіях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До цього часу окремі питання регулювання природних монополій в економіці розглядали такі зарубіжні економісти: Гелбрейт Дж., Демзец Г., Дорнбуш Р., Кларк Дж., Маршал А., Познер Р., Стіглер Дж., Стігліц Дж., Фішер С., Фрідмен М., Шмалензі Р. та ін. Вони розробили загальні підходи щодо державного регулювання природних монополій, визначили їх сутність та межі застосування. Серед досліджень, що висвітлюють окремі аспекти державного регулювання цін у природних монополіях у трансформаційний період, слід відзначити праці українських науковців Базилевича В., Беседіна В., Борисенко З., Єщенка П., Кваснюка Б., Коновалюка В., Кононенка В., Кривуцького В., Кузьменко Л., Ліра В., Лукінова І., Нестеренка О., Паламарчук Г., Стадницького Ю., Супруна В., Филюк Г., Черняка В., Чухна А., Шевченко Л., Шкварчук Л. а також російських економістів Абалкіна А., Вільсона Дж., Ільїна І., Кокорєва В., Маліннікової О., Нікіфорова А., Студенцова В., Цапеліка В. та ін. Застосовано широкий інструментарій загальноприйнятих методів наукового дослідження, а саме: ретроспективний метод, за яким визначено сутність та причини виникнення природних монополій; методи статистичного аналізу використано для дослідження рівня ефективності організаційно-економічної діяльності природних монополій в Україні; метод порівняльного аналізу, за яким співставлено різні організаційні підходи та методи державного контролю і регулювання, що використовуються у різних економічних системах; методи індексів застосовано для дослідження динаміки цін на продукцію субєктів природних монополій в Україні; методи системного аналізу використано для аналізу, узагальнення та розробки пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання цін у природних монополіях. Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному теоретичному та практичному аналізі організаційно-економічного механізму регулювання цін у природних монополіях в Україні, а також у розробці наступних положень: уперше: - розроблено і запропоновано цілісну інституційну систему організаційно-економічного механізму регулювання цін у природних монополіях, що полягає у виборі та поєднанні оптимальної організаційної форми корпоративного управління, найефективніших стимулюючих методів та незалежних органів регулювання;У першому розділі „Теоретичні основи державного регулювання цін у природних монополіях” розкрито сутність природних монополій та необхідність державного регулювання цін на їх продукцію, розглянуто особливості формування та організації регулювання цін у природних монополіях в Україні, проаналізовано світовий досвід інституційного забезпечення контролю за цінами на ринках природних монополій. Виявлено, що в економічній літературі існують різні трактування сутності природних монополій, що повязано з поступовим дослідженням цієї категорії, різним рівнем її наукових досліджень в окремих країнах, зосередженням уваги деяких дослідників на окремих аспектах регулювання цін у природних монополіях. З урахуванням зазначених рис природна монополія - це ринкова інфраструктура, що за існуючого рівня науково-технічного прогресу (НТП) надає специфічні послуги, використовуючи спеціальні технології і мережеву організацію виробництва та характеризується високою часткою постійних витрат, що обумовлює доцільність зосередження виробництва в одного виробника. Так, зокрема, аргументовано доцільність виділення трьох етапів життєвого циклу природних монополій: на першому етапі природна монополія існує як цілісна сфера; на другому - виокремлюються виробництва, що працюють як на природно-монопольному, так і на конкурентних ринках; на третьому - створюються дублюючі інфраструктури, і природна монополія перестає існувати. У другому розділі „Методологічні аспекти механізму регулювання цін на ринках природних монополій” розглянуто методи і моделі регулювання цін на продукцію природних монополій, проаналізовано динаміку цін (тарифів) та чинники, що їх визначають, розкрито систему державного контролю за цінами (тарифами) природних монополій в Україні.Встановлено, що відмінними рисами природних монополій, які характеризують їх сутність, є: виробництво унікальної продукції (послуг); застосування спеціальних технологій і мережевої організації виробництва; утруднення або неможливість конкуренції; пряма залежність між масштабами виробництва і економією витрат. Оскільки природні монополії виробляють продукцію нееластичного попиту, яка задовольняє першочергові потреби суспільства, і мають змогу впливати на її обсяги, якість і ціну, то держава повинна впливати на їхню діяльність через запровадження спеціального механізму регулювання цін. Як свідчить світовий досвід регулювання цін у природних монополіях найефективнішими методами регулювання цін для сучасного стану української економіки є: метод декларації зміни цін та метод індексації тарифів. Крім того, використання стимулюючого регулювання цін у природних монополій дасть змогу впроваджувати нові технології виробництва, оновлювати інфраструктуру, знижува

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?