Організаційно-економічний механізм інформатизації вищої освіти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 119
Теоретико-методологічні підходи до інформаційного забезпечення сучасної вищої школи. Визначення стратегічних цілей реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації в умовах Болонського процесу. Розгляд задач фінансового забезпечення процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Концептуальні засади та основні ідеї розвязання проблеми інформатизації вищої освіти, як складного організаційного, технічного і технологічного процесу розроблення й упровадження інформаційної системи вищої школи, окреслені в Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі "Освіта. Фахівці різних наук досліджують питання стимулювання, розвитку інформатизації у вищих навчальних закладах (ВНЗ): вдосконалення системи стратегічного управління вищою освітою засобами сучасних інформаційних технологій, управління інноваційним потенціалом (Є. Недостатній ступінь наукової розробленості проблеми організації інформатизації вищої освіти в Україні, з одного боку, та вибору шляхів раціонального використання інформаційного ресурсу й високої економічної ефективності використання інформаційних технологій, з іншого боку, визначили вибір теми дисертаційного дослідження, його обєкт і предмет, мету й завдання. Наукове завдання дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти, визначенні його ролі в оптимізації планування навчального процесу та ефективному управлінні інформаційно-освітніми ресурсами, упровадженні нових різновидів змісту вищої освіти, а також розробленні науково-практичних рекомендацій щодо інформатизації вищої освіти в Україні. Зокрема було застосовано загальнонаукові (систематизації, групування та узагальнення, формалізації) та спеціальні методи: системно-структурного аналізу (у процесі розробки структурно-функціональної моделі фінансового механізму системи вищої освіти України); графічний, економіко-статистичні методи (для дослідження видатків на освітню діяльність як в Україні, так і у різних країнах світу), метод економіко-математичного моделювання, кореляційно-регресійного аналізу (під час оптимізації фінансового забезпечення закладів системи вищої освіти), метод кластерного аналізу, SWOT-аналізу (для оцінки чинників, що ускладнюють і сприяють формуванню ефективного механізму фінансування системи освіти), моделювання (для визначення стратегічних пріоритетів при розробленні та впровадженні інноваційних програмово-методичних засобів освіти).У першому розділі дисертації "Сутність та теоретичні засади дослідження організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти" розкрито теоретико-методологічні підходи до інформаційного забезпечення сучасної вищої школи; розкрито суть організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти, окреслено його зміст, визначено стратегічні цілі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації в умовах Болонського процесу; охарактеризовано зміст інформатизації вищої освіти. Виходячи з цього посилання та головної проблеми дослідження показано, що інформація втілює в собі риси різних рівнів розгортання економічної системи: 1) інформація являє сутність технологічного способу виробництва й виражає причинно-наслідкові звязки, що рухають його розвитком; 2) її можна розглядати: а) як специфічний товар міжнародного обміну; б) як середовище міжнародного бізнесу; в) як міжнародний фактор виробництва; г) як фактор модифікації соціально-економічних, інституціональних, соціокультурних й інших форм у соціумі. Зміст організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти нами визначається як професійно цілеспрямоване, економічно ефективне внесення змін і доповнень (новацій) в освітній простір вищої школи, що дозволить оптимізувати планування навчального процесу, більш ефективно управляти інформаційно-освітніми ресурсами, здійснювати моніторинг освітнього процесу й забезпечувати систематичний контроль за його якістю; оптимізувати розроблення, вдосконалення й упровадження навчально-предметного, методично-засобового й управлінсько-технологічного різновидів змісту вищої освіти (табл. У другому розділі дисертації "Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації в сучасній вищій освіті" здійснено аналіз стану впровадження інформаційних технологій у процес навчання сучасного ВНЗ, виходячи з інституціоналістських позицій, подано інтерпретацію результатів реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти, визначено проблеми й ефективність інформатизації вищої вітчизняної освіти та задачі фінансового забезпечення цього процесу, що дозволило зробити такі висновки. Підкреслено, що в Україні є складнощі з інформатизацією суспільства, в тому числі й вищої школи, отже, слід створювати нову систему взаємин, засновану на інформатизованому суспільстві з метою переходу на постіндустріальну стадію еволюції економіки; для цього необхідно: а) формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору України як частини світового інформаційного простору; б) створення і розвиток ринку інформації і знань як факторів виробництва та чинників задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах; в) створення ефект

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?