Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв"язків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Знайомство з практичними проблемами організаційно-економічного забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків. Аналіз методичних підходів до забезпечення регіональної зовнішньоекономічної безпеки в умовах відкритості економіки України.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Наукове дослідження було виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України протягом 2001-2005 рр., у структурі: теми “Організаційний і економіко-правовий механізм управління митною діяльністю” (ДР № 0102U000094), у рамках якої здобувачем в якості співвиконавця обґрунтовано необхідність реформування митної політики України в умовах демократизації зовнішньоекономічних звязків та запропоновано методичні підходи до забезпечення регіональної зовнішньоекономічної безпеки; теми “Економіко-правове забезпечення розвитку господарської системи регіонів України” (ДР № 0102U005360), у рамках якої здобувачем в якості співвиконавця обґрунтовано концепцію розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків; теми “Організаційне і економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників” (ДР № 0104U007345), у рамках якої здобувачем в якості співвиконавця розроблено методологічне забезпечення та запропоновано заходи з формування регіональної зовнішньоекономічної політики. При вирішенні поставлених задач у дисертації використано ряд загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, взаємоповязаних та послідовно застосованих для забезпечення загальної логіки: системний метод - для дослідження регіональних зовнішньоекономічних звязків як цілісного, системного утворення; діалектичний метод - для виявлення діалектичних розбіжностей розвитку системи регіональних зовнішньоекономічних звязків і визначення шляхів їх вирішення; метод економічного аналізу - для аналізу законів і закономірностей розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків, принципів, методів, форм, інструментів, механізму їх дії і використання; статистичний метод - для аналізу фактологічного матеріалу, який характеризує розвиток системи регіональних зовнішньоекономічних звязків; метод економіко-математичного моделювання - для аналізу системи регіональних зовнішньоекономічних звязків, розробки моделей у реалізації механізму розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків. Основні результати проведеного наукового дослідження, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному: вперше: розроблено концептуальні засади організаційно-економічного забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків, які передбачають формування стратегічної моделі включення регіонів України у світогосподарську систему, організаційного та економіко-правового механізму її реалізації, використання процесів економіко-математичного моделювання, що створює необхідну теоретико-методологічну базу розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків в умовах зростаючої інтернаціоналізації господарського життя; методи економіко-математичного моделювання у реалізації організаційного й економіко-правового механізму розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків, які дозволяють встановити залежність зміни обсягу валової доданої вартості регіону від рівня зміни його зовнішньоекономічних звязків. Пропозиції щодо створення у країні сприятливого інвестиційного клімату, інтеграції економіки України та її регіонів у систему світових господарських звязків, виходу підприємств на зовнішні ринки шляхом створення конкурентоспроможної продукції використано при підготовці резюме ХІ Міжнародного науково-практичного семінару “Проблеми розвитку зовнішньоекономічних звязків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект”, який організовано Донецьким національним університетом МОН України (акт № 002-01/7.9.7 - 134 від 27.01.2005 р.).У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми вдосконалення організаційно-економічного забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків в умовах зростаючої інтернаціоналізації господарського життя на основі науково-теоретичного обґрунтування концепції, формування організаційного та економіко-правового механізму розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків, використання процесів моделювання для реалізації даного механізму. У процесі дослідження соціально-економічного змісту категорії “зовнішньоекономічні звязки”, визначено, що будучи підсистемою світового господарства і в той же час підсистемою національної економіки, регіон з його зовнішньоекономічними звязками становить собою систему різноманітних звязків між національними економіками різних країн і охоплює усі сфери економічного життя держави. Основними критеріями регіону в аспекті розвитку зовнішньоекономічних звязків визначено: визнання територіального розподілу праці як обєктивної основи виділення регіону; наявність природно-ресурсної і виробничої спеціалізації; звязок регіону з зовнішнім середовищем; і, нарешті, обєктивне існування зовнішньоекономічних звязків, що характеризуються різноманіттям і взаємозумовленістю, визначеною просторовою і часовою стійкістю. Оновлення наукового інструментарію розвитку регіональних зовнішньоекономічних звязків базується на ресурсному підході, на підставі якого визначено основні категорії зовнішньоекономічної сфери ре

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?