Організаційно-економічне забезпечення процесу ділового планування у корпоративному секторі України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 187
Поняття ділового планування та основні відмінності від інших різновидів. Особливості системи бюджетування корпоративних підприємств. Головні підходи до структуризації процесу ділового планування. Застосування методики трендового аналізу, його можливості.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
На відміну від такої системи, ринкова економіка орієнтує підприємство на організацію системи планування як безперервного процесу передбачення змін зовнішнього середовища та адаптації внутрішніх чинників виробництва з метою вирішення конкретних комерційно-ділових цілей і завдань. Це головним чином і зумовило написання дисертаційного дослідження та визначило його актуальність у процесі теоретичного аналізу змісту поняття “ділове планування”, виявлення структурно-функціональних звязків ділового планування з іншими категоріями науки управління, визначення головних відмінностей між діловим плануванням та іншими його видами, дослідженні науково-теоретичного інструментарію організаційно-економічного забезпечення процесу ділового планування на прикладі підприємств корпоративного сектора України. Реалізація зазначеної мети дослідження зумовила постановку і вирішення таких завдань: - визначення теоретичного змісту поняття “ділове планування” та встановлення при цьому його координаційних і субординаційних звязків з іншими категоріями науки управління; удосконалення підходів до структуризації процесу ділового планування, обґрунтовуючи схематичну модель ділового планування у просторово-часовому вимірі, яка безпосередньо адаптована до управління підприємствами корпоративного сектора, що виробляють кондитерську продукцію; У роботі використано такі методи дослідження: аналіз, метод порівнянь (застосовують під час визначення суті поняття “ділове планування”, аналізі різних поглядів на це поняття, виокремленні тотожностей і відмінностей ділового планування від інших видів планування); системний підхід; методи синтезу групувань та структуризації (визначаючи класифікаційні напрями ділового планування, його методи); якісний аналіз, табличний і графічний методи (при дослідженні особливостей та тенденцій розвитку ділового планування у корпоративному секторі на прикладі кондитерської промисловості).У першому розділі дисертаційної роботи “Теоретико-методологічні засади дослідження суті ділового планування у корпоративному секторі економіки України” на підставі виділення просторово-часових і причинно-наслідкових звязків визначено теоретичний зміст поняття “ділове планування” у вузькому та широкому значеннях; визначено взаємозвязок ділового планування з іншими функціями управління; зясовано економічну сутність основних понять: методологія ділового планування, процес ділового планування та ін.; визначено основні види ділового планування та запропоновано конкретні критерії його класифікації; досліджено механізм використання видів ділового планування на різних рівнях управління; розроблено схематичну модель організації процесу ділового планування. Такі підходи не повною мірою відображають розуміння перспективності планування, панорамного сприйняття його цілісності, системності, тому у роботі цілеспрямовано в понятійно-категоріальний апарат теорії управління введено поняття “ділове планування”, позаяк інші означення планування можна застосовувати при визначенні характеристик лише певних обєктів чи конкретних сегментів людської діяльності. Інакше кажучи, у першому варіанті ділове планування по суті ототожнюється з бізнес-плануванням, в іншому - зводиться до планування, що поширюється на будь-які сфери діяльності підприємства. У теоретико-змістовному плані автор розрізняє поняття “ділове планування”, “стратегічне”, “бізнес-планування” та “корпоративне планування”, зокрема під діловим плануванням доцільно розуміти діяльність, спрямовану на досягнення конкретного кінцевого результату (діла), тобто досягнення поставлених цілей та виконання завдань підприємством, а також бізнес-планування у вузькому розумінні, тоді коли стратегічне планування забезпечує необхідне економічне зростання підприємства у довгостроковому періоді. На прикладі підприємств кондитерської промисловості, а саме ЗАТ “Львівська кондитерська фірма “Світоч” та корпорації “Еколан”, зроблено аналіз організації процесу ділового планування та етапів процесу розробки бюджету; визначено учасників цього процесу; розроблено порівняльну таблицю процедури складання бюджетів на конкретних корпоративних підприємствах; запропоновано схематичну модель організації процесу ділового планування у часовому просторі, що характерна підприємствам корпоративного сектора України.3 “Палітра асорті” (192 г) 9212 10000 10000 4 “Nestle Gold Chocolate” (255 г) 11270 12611 10975У дисертаційному дослідженні розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо організації процесу ділового планування у корпоративному секторі України. У сучасних умовах формування ринкової економіки в Україні ділове планування варто розглядати не як бізнес-чи фінансове планування, яке зводиться до простого калькулювання витрат та підтримку доходів при ухваленні рішень щодо доцільності тієї чи іншої операції або проекту, або навіть не як “внутрішньофірмове планування”, головними компонентами якого є система бізнес-планування та система оперативно-виробничого планування, а як бізнес-планування, що спрямоване на досягнен

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИПланові обсяги виробництва шоколадних цукерок у коробках за трьома варіантами, коробок

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?