Організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 182
Аналіз формування критеріальної бази раціоналізації розподілу робіт на стадіях інноваційного циклу. Вивчення підходів до формування ринково-орієнтованої системи організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проте практика свідчить, що невирішеними залишаються питання формування ефективного, адаптованого до реалій вітчизняної економіки механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу, врахування життєвого циклу окремих бізнес-одиниць при розробленні стратегічних планів інноваційної діяльності промислових підприємств. Вирішення цих проблем дозволить сформувати ефективну ринково-орієнтовану систему організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промислових підприємствах, підвищити результативність їх інноваційної діяльності, забезпечити умови стійкого зростання вітчизняної промисловості. Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем, що розробляються в Сумському державному університеті, зокрема: «Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки», номер державної реєстрації 0105U009180, де автором запропоновано методичний підхід до формування критеріальної бази розподілу робіт на окремих етапах інноваційного циклу з урахуванням інституційних, просторових та часових обмежень; «Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком субєктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки», номер державної реєстрації 0106U001934, де автором проаналізовано складові організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства; «Розробка наукових основ маркетингу інновацій», номер державної реєстрації 0109U01384, де автором досліджено питання визначення типу стратегічної поведінки підприємств-інноваторів. Для розвязання поставлених завдань були використані: порівняльний та статистичний аналізи, метод логічного узагальнення для уточнення переліку та змісту етапів інноваційного циклу, визначення місця підприємств-інноваторів з різними типами стратегічної поведінки в інноваційному процесі, уточнення дефініції «інноваційний процес на промисловому підприємстві»; системно-структурний аналіз, методи графічного та економіко-математичного моделювання при удосконаленні науково-методичного підходу до формування механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві, при розробленні науково-методичного підходу до стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства на основі прогнозування тривалості життєвого циклу наявних продуктових бізнес-одиниць, при формуванні критеріальної бази перерозподілу робіт у рамках інноваційного циклу; метод експертних оцінок, математичного аналізу, маркетингові методи при розробленні методичного підходу до взаємного узгодження ринкової, виробничої та інноваційної діяльності промислового підприємства. удосконалено: - науково-методичний підхід до формування основ механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на ринкових засадах у частині уточнення принципів його формування, виділення стратегічного (узгодження стадій життєвого циклу товару, підприємства і ринку в процесі формування і коригування портфеля інновацій) і тактичного (раціональний перерозподіл робіт між співвиконавцями на етапах інноваційного циклу) рівнів організаційного забезпечення, що надає можливість підвищити ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств;У першому розділі «Передумови удосконалення організаційно-економічного забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств» узагальнено досвід вітчизняних і зарубіжних досліджень з питань організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промислових підприємствах. Автором запропоновано власне визначення організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу (ОЕЗІП) на підприємстві як комплексу послідовних взаємообумовлених дій, або сукупності факторів організаційної та/або економічної природи, які спрямовані на впровадження результатів інноваційної діяльності у вигляді технологічної, продуктової або організаційної інновації у діяльність конкретного промислового підприємства. Спираючись на визначення інноваційного процесу як сукупності реалізованих інноваційних циклів, проаналізовано підходи до визначення переліку та змісту етапів інноваційного циклу (ІЦ) та уточнено їх склад: 1) аналіз ринкової ситуації; 2) генерація ідей інновації та їх попередня фільтрація; 3) розроблення концепції та задуму нового товару; 4) аналіз економічної ефективності нового продукту та розроблення програми маркетингу; 5) розроблення нового товару; 6) випробування у ринковому середовищі; 7) розгортання комерційного виробництва. Уточнено місце підприємств-інноваторів різного типу стратегічної поведінки (експлерентної, патієнтної, віолентної, комутантної) в інноваційному процесі, виявлено зміни питомої ваги кожного з типів підприємств у загальному обсязі інноваційної продукції галузі залежно від стадії дифузії інновацій (рис. Формування та перегляд складу інноваційного портфеля промислового підприємства залежно від зміни ринкової конюнктури запропоновано виконувати на основі визначення тривалості життє

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?