Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 200
Складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування. Функціонально-вартісний аналіз системи забезпечення захисту інформації на прикладі цифрової автоматичної телефонної станції. Оцінка витрат на її створення і впровадження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
З цих позицій, розробка організаційно-економічних складових інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування є необхідною, що відповідним чином обумовило вибір теми, мету та завдання дослідження, сформулювало структуру і зміст дисертаційної роботи. Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних підходів щодо визначення цінності інформації та організаційно-економічних складових інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування. При розвязанні конкретних задач дослідження використовувались такі основні методи: історико-логічний (для аналізу й узагальнення світового та вітчизняного досвіду визначення інформації на міждисциплінарному рівні); порівняльний аналіз (для виявлення закономірностей, складових та принципів інформаційної безпеки та захисту інформації); системний (для визначення та обґрунтування складових інформаційної безпеки); аналітичний (у підходах визначення цінності інформації); функціонально-вартісний аналіз (при оцінці питомої ваги витрат на інформаційну безпеку); кількісний та якісний аналіз (при оцінці витрат на прикладі цифрової АТС); економіко-математичний (при оцінці витрат на створення і впровадження інформаційної безпеки на прикладі цифрової АТС). Наукова новизна сформульованих у дисертації основних положень, висновків та рекомендацій полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних підходів щодо визначення цінності інформації та організаційно-економічних складових інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування. Удосконалено: - понятійний і термінологічний апарат, який використовується для дослідження складових інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування, зокрема: уточнено поняття „інформація”, „глобальна безпека”, „інформаційна безпека”;У першому розділі „Теоретичні та методичні засади формування інформаційної безпеки в умовах впровадження новітніх управлінських технологій” викладені сучасні погляди на поняття „інформація”, окреслено сутність конвергенції інформаційних та телекомунікаційних технологій, викладені методичні засади формування інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування. В ході дослідження проаналізовано розвиток теорії інформації; розглянуто сучасні погляди щодо визначення сутності поняття „інформація” на міждисциплінарному рівні: соціальному (побутовому), філософському, кібернетичному (де виникли сучасні підходи до інформації), загальнонауковому (фізичному, синергетичному), на рівні прикладних наук за галузями - науково-природними, науково-технічними (зокрема, у галузі телекомунікацій) та на економічному рівні; уточнено поняття „інформація” з точки зору інформаційної безпеки. Правові та технічні складові інформаційної безпеки розглядаються і вирішуються системою технічної експлуатації, системою управління електрозвязком, системою управління якістю та менеджментом телекомунікацій, достатньо розкрита й соціальна складова, в той час як організаційно-економічним складовим не приділялось значної уваги, хоча адекватний рівень інформаційної безпеки може бути забезпечений лише на основі комплексного підходу, що передбачає планомірне використання правових, технічних, соціальних, організаційних та економічних заходів захисту інформації. Грунтуючись на проведеному аналізі, автором запропоновано багатокритеріальну оцінку цінності з урахуванням властивостей інформації з позицій інформаційної безпеки та наведені моделі цінності інформації залежно від показників її обсягу, часу, конфіденційності, цілісності та доступності. Відповідно до своєї цінності, інформація і вихідні дані системи, що підтримують цю інформацію, можуть отримувати певний рівень цінності чи секретності, у відповідності з якою забезпечується певний рівень захищеності.У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що дає можливість сформулювати принципові положення, висновки і рекомендації (теоретичної і практичної спрямованості) щодо організаційно-економічних складових інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування. Визначено складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування, а саме: технічна, правова, організаційна, економічна та соціальна. установлено звязок між процесами конвергенції інформаційних та телекомунікаційних мереж відповідно до сучасних тенденцій впровадження новітніх управлінських технологій з урахуванням інформаційної безпеки. Автором проаналізовано розвиток теорії інформації, сучасні погляди щодо визначення та сутності поняття „інформація” на міждисциплінарному рівні. Удосконалено понятійний і термінологічний апарат, який використовується для дослідження складових інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування, зокрема: уточнено поняття „інформація”, „глобальна безпека”, „інформаційна безпека”. У звязку з цим, узагальнено існуючі підходи до визначення цінності інформації, а також визначено вплив останніх досягнень інформаційних технологій на вирішенн

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?