Організаційна культура як інструмент менеджменту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 92
Сутність, зміст і значення культури організації. Управління якістю культури та система цінностей. Професійна культура бізнесової діяльності. Організаційно-економічна характеристика ПП "Конекс". Оцінка стану рівня управлінської культури в організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проведені дослідження свідчать, що організаційна культура впливає на успішність діючої організації (процвітаючі організації відзначаються високим рівнем культури) та має важливі наслідки: визначає поведінку й рівень компетентності членів організації в широкому колі соціальних ситуацій. культура управління якість бізнесовий Актуальність дослідження повязана з необхідністю удосконалити управління організаціями в контексті економічних реформ, ґрунтуючись на психологічних технологіях, та сприяти швидкому реагуванню на зміни у потребах суспільства, демократизації та гуманізації суспільних відносин, активності та самостійності управлінців нового покоління, формування престижу управлінської діяльності, створення позитивного іміджу підприємства. Метою курсової роботи було дослідження поняття організаційної культури, а також її використання як інструменту управління.Проблема формування культури управління підприємством є достатньо актуальною в наш час, не дивлячись на те, що підприємствами головним чином керують люди, які мають спеціальну фахову підготовку як управлінці. В свою чергу Бєлоліпецький В. визначає культуру управління, як категорію, яка поєднує в собі два вироблених в соціальній філософії поняття - управління та культура. Культура, безумовно, звязана з організацією, регулюванням, взаємодією між різними сферами суспільства - матеріально-виробничою, соціальною, політичною, духовною, - ось чому знання «культури управління» означає якість, міру и ступінь організації та функціонування управлінських структур. По суті справи, культура управління - це те ж саме що й управління завдяки культурі, якщо вважати культуру системою наявних цінностей конкретного суспільства соціальної групи та особистості. · культурою мотивації персоналу - рівнем розвитку корпоративної ідеології, внутрішньої духовної культури організації, що включає систему її цінностей, рефлексію персоналу на ці цінності, емоційний клімат - як духовне середовище виконання її місії, формами і способами матеріального і морального стимулювання та діяльності персоналу;Приватне підприємство "Конекс", далі - Підприємство, створено згідно з рішенням Засновника. Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, зокрема: - Господарським кодексом; Підприємство вправі від свого імені вчиняти правочини, придбавати майно і особові немайнові права, нести зобовязання, бути позивачем та відповідачем в суді. Підприємство має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, торговельну марку та емблему, самостійний баланс, рахунки в установах банків у відповідності із чинним законодавством. створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;Проведення такої роботи також залежить від доброї волі керівника підприємства, від його розуміння необхідності зростання професійного рівня управлінців. Це превалювання особистісного розуміння справи над цілями; використання ресурсів організації у власних корисних цілях; неспроможність осіб виконувати доручені їм функції; неприйняття нововведень або невміння їх здійснювати; маніпулювання фактами залежно від особистих інтересів; втрата керованості внаслідок погіршення відносин з підлеглими, надмірної їх чисельності, перевантаження їх великим обсягом завдань та інформації, посилення розбіжностей між формальною та неформальною структурами організації; відчуження працівників від прийняття та реалізації рішень, втрата в їх діяльності творчості; неповне використання наявного управлінського ресурсу; низька здійсненність управлінських рішень внаслідок як невисокої виконавчої дисципліни, так і недоліків самих рішень тощо. Він передбачає виконання таких робіт: фіксація та усвідомлення проблеми; формування субєктного базису; створення загального фонду інформації; формування вихідної множини альтернатив; оцінка альтернатив; вибір оптимального варіанту; організація виконання рішення, його реалізація; оцінка результатів, що отримані; коригування рішення, якщо в цьому виникла необхідність. В процесі виконання всіх цих робіт субєкт управління має забезпечити усвідомлення усіма учасниками мети вирішення проблеми, а для себе сформувати уявлення про індивідуальні цілі кожного, які впливають на процеси підготовки альтернатив та їх оцінку [12; 142]. Оцінці можуть бути піддані три основних аспекти організаційної реальності: - кадрові процеси - напрямки діяльності організації стосовно персоналу;Нині управлінська культура набуває нового статусу: перестаючи бути лише теоретичним поняттям, вона стає реальною управлінською поведінкою, діями людей, способом спілкування, які матеріалізуються в інтелектуальних, організаційних, інформаційних, управлінських технологіях і продуктах. Замість досить фрагментарної структури моделі управління кадрами/персоналом із жорсткими внутр

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?