Організаційна функція - Реферат

бесплатно 0
4.5 41
Принципи та методи організаційної функції. Функціонування операційної системи. Стратегії агрегативного планування. Проектування і створення структур: управлінської і виробничої. Створення структури організації. Реалізація розроблених планів і програм.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Структура управління повинна забезпечувати процес управління, координувати контроль в організації. Виробнича структура має забезпечити процес виробництва (технологія, обладнання, люди відповідної кваліфікації) в обємі планових завдань при дотриманні запланованої якості робіт. Більш детально структура організації буде розглянута при вивченні внутрішнього середовища організації, але необхідно памятати, що структура організації має відповідати її меті і стратегічним планам, забезпечувати ефективну взаємодію організації з навколишнім середовищем. Операційний менеджмент - це управління виробничими процесами, за допомогою яких сировина перетворюється на товари та послуги. У звязку із тісним сполученням з виробництвом операційний менеджмент іноді називають менеджментом виробничих операцій.Наприклад, товарознавець може приймати рішення про послідовність кільцевого завезення товарів у магазини, економіст - про збір відповідної статистичної інформації, бухгалтер - про складання бухгалтерського звіту та ін. До управлінських належать проблеми використання матеріальних, фінансових і людських ресурсів підприємства, організації праці людей, розпорядження, рішення, постановки цілей перед окремими працівниками та групами працівників. Природно, менеджер неповинен займатися тільки управлінськими питаннями та відповідними процедурами (вказівки, бесіди з людьми та ін.) На відміну від працівника, який не має відношення до управління і зайнятий рішенням тільки виробничо-технологічних проблем, менеджер повинен займатися також виробничими справами. Сукупність проблем, дозволом яких займаються менеджери в загальному організмі операційної системи, можна графічно представити у вигляді "кола менеджменту" (мал. Її реалізація визначає перспективу розвитку системи та її майбутній стан, обумовлює темпи, джерела, методи і форми розвитку операційної системи для досягнення поставленої мети у вигляді конкретних планових моделей (розрахунків), завдань та показників з встановленням термінів виконання.Суть їх полягає в тому, що перш ніж якась діяльність буде здійснюватися, вона повинна бути оптимально організована: спроектована, націлена, регламентована, нормована, забезпечена інструкціями, що фіксують правила виконання робіт і поведінки персоналу. Необхідно спочатку створити підприємство, цех, ділянка, відділ і т.п., тобто розробити нормативні акти, що регламентують, нормується і інструктують їх діяльність, підібрати і розставити по місцях людей, забезпечити їх планами, дати завдання, показати напрямки дій, а потім вже керувати їх діями. Таким чином, організаційні методи передують самої діяльності, створюють для неї необхідні умови, а отже, є пасивними, складаючи базу трьох інших груп - активних методів. Ці методи широко застосовувалися на промислових підприємствах і в сфері послуг за адміністративно-командної системи управління економікою в нашій країні. На практиці ці методи реалізуються у вигляді конкретних безальтернативних завдань, що допускають мінімальну самостійність виконавця, внаслідок чого вся відповідальність покладається на керівника, що віддає розпорядження.Структура більшості організацій базується на розподілі по функціях. Часом функція закупівель цілком підкоряється виробничому відділу, забезпечення якості - відділам досліджень і розробок, а іноді - тому ж маркетингу. У деяких організаціях мається відособлена функція технічної служби, що містить у собі дослідження і розробки, виробничий інжиніринг, забезпечення якості, обробку даних і навіть виробничий контроль. Кадри і закупівлі можна розглядати як сервісні функції стосовно основних операцій (тобто як послуги), у той час як фінанси не тільки являють собою послугу, але і виконують контролюючу функцію.Агрегатне планування передбачає визначення обсягу та часу виробництва в середньострокові періоди (наприклад, поквартально, помісячно). Агрегатне планування може використовуватися як у виробничих, так і у сервісних системах. Якщо сервісна фірма надає послуги із навчання по роботі на компютері серед бізнесменів, то вона може стикнутися із проблемами мінливості попиту. Можна виділити три основні стратегії планування сукупного обсягу виробництва: - Стратегія постійний обсяг виробництва при постійній чисельності робочої сили - передбачає сталість обсягу випуску продукції незалежно від коливань попиту (вирівнювання потужності). При реалізації стратегії змінний обсяг випуску при постійній чисельності робочої сили обсяг випуску змінюється в залежності від попиту, але чисельність робочої сили залишається постійною (погоня за попитомОперації по переробці чого-небудь виробляються й у функціональних підрозділах виробничої організації, наприклад, у фінансовому відділі чи відділі кадрів. Структура управління повинна забезпечувати процес управління, координувати контроль в організації. Виробнича структура має забезпечити процес виробництва (технологія, обладнання, люди відповідної кваліфікації) в обємі планових завдань при дотриманні запланованої якості робіт. Більш детально структура орг

План
Зміст планування стратегія управлінський

Вступ

1. Організаційна функція

2. Принципи та методи організаційної функції

3. Функціонування операційної системи

4. Стратегії агрегативного планування

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?