Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості формування соціологічної терміносистеми - Статья

бесплатно 0
4.5 239
Вивчення теоретичного доробку та практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі формування й розвитку соціології як науки. Історія соціологічних досліджень та її безпосередній вплив на становлення соціологічної терміносистеми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Житомирський державний університет імені Івана Франка УДК 811.111’42 Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості формування соціологічної терміносистеми О.І. Мусієнко, Аспірант У статті вивчено і узагальнено теоретичний доробок та практичний досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі формування й розвитку соціології як науки. Вивчено історію соціологічних досліджень і її безпосередній вплив на становлення соціологічної терміносистеми. Особливу увагу приділено аналізу формування соціології як науки від античних праць Платона і Аристотеля до сучасних соціологічних досліджень. Ключові слова: соціологія, мікросоціологія, макросоціологія, соціологічний термін, соціологічне дослідження, об’єкт соціології, предмет соціології, особистість, спільнота, суспільство. соціологічний терміносистема наука Мусиенко О. И. Соціологія - це наука про суспільство, яке досліджується через людину і її соціальну поведінку. Метою дослідження є визначення й аналіз основних періодів формування соціології як науки, вивчення її зв’язків з іншими науками, опис основних підходів до визначення об’єкта, предмета і головних завдань соціологічних досліджень, представлення основних функцій соціології, встановлення основних напрямків і галузей соціологічної науки. Термін соціологія, вперше введений у 1839р. французьким вченим Огюстом Контом, походить, як відомо, від латинського societas - суспільство та грецького logos - поняття, вчення. Соціологи аналізують вплив членів суспільства на поведінку особистості і, навпаки, вплив особистості на інших членів суспільства, на соціальні групи і навіть організації, досліджують залежність членів суспільства від основних соціальних інститутів (уряд, економіка, релігія тощо) [9: 3]. Однак основоположником соціологічної науки вважають французького філософа, видатного представника позитивістського напряму Огюста Конта (роки життя 1798-1857), який не лише дав ім’я цій науці, але й визначив її предмет і методи соціологічних досліджень, окреслив основні завдання соціології, яку визначав як єдину науку, що повинна вивчати суспільство як певну соціальну реальність, що розвивається у часі і призначена відкривати загальні закони соціального розвитку подібно законам фізики Ньютона чи біології Дарвіна [11: 13].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?