Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин - Автореферат

бесплатно 0
4.5 108
Структура та зміст системи управління персоналом, основні напрямки його удосконалення. Діюча практику матеріального стимулювання та моделювання поведінки менеджерів. Розрахунок потреби у фахівцях та інвестиціях, необхідних для їхньої підготовки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствомРобота виконана на кафедрі маркетингу та комерційної справи Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, професор кафедри маркетингу та комерційної справи. Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор Гончаров Валентин Миколайович, Східноукраїнський державний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту. кандидат економічних наук, доцент Савченко Галина Олексіївна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри управління трудовими ресурсами. Захист дисертації відбудеться “24“ грудня 2002 р. в 14-00 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім.Це можливо тільки за тих умов, коли кадрова політика збагатиться досягненнями світового досвіду теорії і практики управління персоналом. Значний внесок у розробку теорії і методології управління персоналом зробили роботи таких вітчизняних і закордонних учених як, Афонін А.С., Балабанова Л.В., Бєлопольський М.Г., Бритченко Г.І., Виханський О.С., Губерна Г.К., Данько Т.А., Десслер Г., Єгоршин А.П., Кібанов А.Я., Омелянович Л.А., Сорока І.В., Щекін Г.В., Якокка Л. В умовах реалізації сучасного курсу на проведення радикальної економічної реформи в управлінні персоналом повинна бути системність і завершеність на основі комплексного розвязання кадрових проблем, інтеграції функцій управління працею, кадрами й соціальним розвитком колективів, створення відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання роботи персоналу. Таким чином, розробка проблем управління персоналом в умовах реформування економіки є виключно важливою, що обумовило актуальність, наукове й практичне значення теми, мету й задачі дисертації. удосконалено - структуру служби управління персоналом на підприємствах, що на відміну від попередньої поєднує такі, тісно звязані структурні підрозділи, як управління, розвиток, мотивацію, комунікацію, що може забезпечити комплексне розвязання проблем управління працею, персоналом і соціальним розвитком колективів;В основі сучасних концепцій управління персоналом лежить урахування зростаючої ролі конкретної особистості працівників, знання їхніх мотиваційних установок, уміння формувати й направляти зусилля людей відповідно до задач, що поставлені перед організацією. Дисертант переконаний, що управління персоналом являє собою багатогранний і винятково складний процес, розглянутий як система, що включає ряд підсистем (маркетинг і планування, підбір і наймання, навчання, оцінка і розвиток, мотивація і стимулювання персоналу). Оскільки вся ця система здійснюється в процесі виконання певних дій, то вона припускає не тільки формування цілей і основних напрямків роботи з персоналом, але й засобів, форм, методів їхнього здійснення. Виходячи з нових вимог до управління персоналом, істотно змінюються функції кадрових служб усіх рівнів управління, підвищується їхня роль і відповідальність у розвязанні задач економічного і соціального розвитку. Жоден працівник не має освіти у галузі управління персоналом чи роботи з людьми.В дисертації вирішено завдання удосконалення методів управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин. 1 Сучасні теорії наукового управління персоналом багато в чому базуються на класичних концепціях наукової організації праці й адміністративного управління, що дотепер не втратили свого наукового й практичного значення. Однак, незважаючи на безумовне визнання наукової і практичної значимості мотивації в управлінні персоналом, основний акцент у її розумінні робиться на психологічний фактор і недостатню увагу, стратегічну роль мотивації у формуванні ціннісних орієнтацій, розвиток трудового потенціалу підприємств і організацій, досягнення ними перспективних цілей, які вбирають такі важливі поняття як зусилля, здатність, результати, винагорода й сприйняття у межах єдиної взаємозалежної системи. Робота з персоналом повинна стати системною і комплексною при удосконалюванні форм, методів і механізму кадрового менеджменту з урахуванням взаємозвязків і інтеграції функцій управління трудовою діяльністю, кадрами й соціальним розвитком. Керівникам і кадровим службам організацій, виходячи з вітчизняного й зарубіжнного досвіду управління персоналом, необхідно забезпечити стабільність зайнятості й службового становища працівників, розробити довгострокові програми, що виключають раптові масові звільнення, направити діяльність на створення й поліпшення організації робочих місць, удосконалити оплату й стимулювання роботи працівників на основі обєктивної оцінки їхнього трудового внеску, розширити пільги й привілеї, створювати умови для систематичного підвищення кваліфікації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?