Управління персоналом сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 107
Аналіз сутності управління персоналом сільськогосподарських підприємств, чинників впливу та показників ефективності даного процесу. Аналіз системи управління персоналом на підприємствах Івано-Франківської області. Розробка механізму формування персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Баланюк Іван Федорович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри обліку і аудиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Лендєл Михайло Андрійович, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин; Захист дисертації відбудеться 2 липня 2010 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м.Важливого значення в таких умовах набуває управління персоналом, як один із провідних чинників функціонування сільськогосподарських підприємств. Скорочення чисельності працівників сільськогосподарських підприємств, низька оплата праці, відсутність заходів з розвитку персоналу, значна його плинність - тільки окремі факти, що свідчать про недостатню увагу до управління персоналом. Заходи з управління персоналом мають підпорядковуватись меті та цілям діяльності підприємств у поєднанні з потребами й інтересами працівників. Автором внесено пропозиції щодо вдосконалення процесу управління персоналом сільськогосподарських підприємств на основі його системності, розроблено механізм формування персоналу сільськогосподарських підприємств та запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління персоналом. У процесі дослідження використано загальні та специфічні методи, зокрема: узагальнення та систематизацію - для вивчення й впорядкування наукових напрацювань з проблеми управління персоналом; аналіз, синтез, індукцію, дедукцію - для дослідження управління персоналом в цілому та його складових; абстрагування - для виявлення впливу управління персоналом на діяльність підприємства без урахування інших чинників; аналогію - для розкриття сутності терміну “персонал” і повязаних із ним понять та перенесення на процес управління персоналом законів, що діють в інших галузях знань; зведення - для розробки методичного підходу до інтегральної оцінки ефективності управління персоналом; порівняння, деталізацію, відносні величини, ряди динаміки - для аналізу умов, стану і тенденцій управління персоналом; групування - для визначення типових підприємств; кореляційний аналіз - для встановлення ступеня звязку між результативними показниками діяльності підприємства та специфічними показниками управління персоналом; експертне оцінювання - для визначення вагомості загальних і часткових показників управління персоналом; соціологічне опитування - для анкетування керівників і працівників сільськогосподарських підприємств; монографічний - для вивчення досвіду управління персоналом на окремих сільськогосподарських підприємствах; системний - для обґрунтування системності процесу управління персоналом сільськогосподарських підприємств; графічний - для забезпечення наочності наведених даних.У першому розділі - “Теоретичні засади управління персоналом сільськогосподарських підприємств” - розкрито сутність понять “персонал” та “управління персоналом сільськогосподарських підприємств”, визначено заходи з управління персоналом сільськогосподарських підприємств, виявлено чинники впливу на нього та показники його соціально-економічної ефективності, розглянуто методологію дослідження даного процесу. Зважаючи на особливості формування персоналу сільськогосподарських підприємств (можливість участі працівників у діяльності підприємства земельними і майновими паями та особистою працею), введено в науковий обіг нові ознаки класифікації - за наявністю у власності землі, наданої в оренду підприємству, а також за наявністю у власності майна, наданого в оренду підприємству. Важливими методологічними засадами управління персоналом сільськогосподарських підприємств є усвідомлення потреби в управлінні персоналом; врахування ролі керівника в управлінні персоналом; багатостороннє трактування управління персоналом, єдність субєкта та обєкта управління персоналом; взаємозвязок організаційних та функціональних заходів управління персоналом; одночасна орієнтація на потреби й інтереси працівника і підприємства; відповідність та обґрунтованість процесів управління персоналом; дотримання принципів соціального партнерства; державна підтримка управління персоналом; результативність управління персоналом; поточне, тактичне й стратегічне спрямування управління персоналом; врахування особливостей сільськогосподарської діяльності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?