Управління персоналом організації на прикладі готелю "Кумася" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 114
Особливості формування персоналу на підприємстві. Методологічні основи управління колективом. Склад та якісна оцінка трудових ресурсів. Практика добору кадрів. Шляхи удосконалення управління персоналом. Використання сучасних технологій у менеджменті.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника КУРСОВА РОБОТА на тему: "Управління персоналом організації на прикладі готелю "Кумася""Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, - одне з найважливіших завдань науки управління. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами - створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання, управління персоналом, активізації виробництва, ініціативи і т. д. Управління колективом підприємства - це спосіб побудови взаємозвязку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто "система управління "(ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно звязане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень.Ефективність системи управління персоналом істотно впливає на стійкість організацій, тому що сприяє розвитку найбільше цінного корпоративного ресурсу - людського [15]. В багатьох компаніях служба управління персоналом координує стратегію підвищення кваліфікації виконавців, реалізовану на рівні автономних відділень, і здійснює добір кандидатів на вищі управлінські посади організації. Завдяки успішній інтеграції загальнокорпоративній стратегії розвитку і стратегії управління персоналом компанії формують новий організаційний клімат, орієнтований на надання послуг і взаємної підтримки в групах. Менеджери всіх рівнів, спеціалісти і рядові робітники повинні одержувати інформацію про тенденції розвитку фахових і кваліфікаційних потреб організації. Оцінка потреби організації в персоналі може носити якісний і кількісний характер.Управління персоналом - це системний, комплексний підхід, що враховує постійно мінливі потреби організації в людських ресурсах, що забезпечують ефективність функціонування організації (компаній, підприємств) [16]. в) створює відповідний механізм управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи роботи з кадрами. Управління персоналом повязане з розробкою і реалізацією політики, що включає: 1. Реалізація продуктивної політики вимагає створення ефективного механізму функціонування системи управління персоналом. Ефективність функціонування системи управління персоналом визначається її внеском у досягнення організаційних цілей, оскільки пронизує всі аспекти діяльності організації і впливає на ефективність роботи інших систем управління.Управління персоналом - цілеспрямована діяльність керівного складу організації, а також керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом, що включає розробку концепції і стратегії кадрової політики і методів управління персоналом. Ця діяльність полягає у формуванні системи управління персоналом, плануванні кадрової роботи, проведенні маркетингу персоналу, визначенні кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі. Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів системи управління організації, оцінки економічної і соціальної ефективності удосконалювання управління персоналом. Вона включає: розробку методології управління персоналом, формування системи управління персоналом і розробку технології управління персоналом. Технологія управління персоналом припускає організацію наймання, відбору, прийому персоналу, його ділову оцінку, профорієнтацію і адаптацію, навчання, управління його діловою карєрою і службово-фаховим просуванням, мотивацію та організацію праці, управління конфліктами і стресами, забезпечення соціального розвитку організації, звільнення персоналу та ін.Варто розглянути і ціни на проживання в готелі "Кумася" (табл.2.1.). Кадрова політика в готелі "Кумася" здійснюється за такими напрямами: - прогнозування створення нових робочих місць з урахуванням впровадження нових технологій; Далі проведено більш детальний аналіз кадрового складу працівників готелю "Кумася" і визначено найбільш важливі показники інтелектуального потенціалу підприємства. Чисельність працівників готелю "Кумася" на 31.12.2011 року складає 21 людину (жінок - 12, чоловіків - 9). Середній вік працюючих у готелі "Кумася" у 2011 році складає 35,19 років (чоловіка - 38,85 років, жінки-34,7років).

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи управління персоналом на підприємстві

1.1 Формування персоналу підприємства

1.2 Система управління персоналом на підприємстві

1.3 Методологічні основи управління персоналом організації

Розділ ІІ. Аналіз діяльності та управління персоналом готелю "Кумася"

2.1 Загальна характеристика готелю "Кумася"

2.2 Склад та якісна оцінка трудових ресурсів готелю "Кумася"

2.3 Добір кадрів в готелі "Кумася"

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління персоналом в готелі "Кумася"

3.1 Шляхи удосконалення управління персоналом в готелі "Кумася"

3.2 Рекомендації з удосконалення управління колективом готелю "Кумася"

3.3 Використання сучасних технологій в управлінні персоналом готелю "Кумася"

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?