Управління персоналом на ПП "Тепло-сервіс" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 77
Кадрова політика як найважливіша складова частина стратегічно орієнтованої діяльності організації. Методи стратегічного та оперативного управління персоналом на ПП "Тепло-сервіс". Принципи та методи вдосконалення організаційних структур підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У цьому звязку оволодіння основами організації управління підприємством набуває особливої актуальності. Це предявляє якісно нові вимоги до теорії управління персоналом як науки, використанню результатів соціально-економічних і психолого-педагогічних досліджень у практиці кадрової роботи, обумовлює створення оптимального механізму управління персоналом у всіх сферах і напрямках людської діяльності. Рівень роботи з персоналом не відповідає сьогодні задачам кардинальної перебудови управління економікою, проведення в життя активної соціальної і кадрової політики. Сучасні вимоги до роботи з персоналом обумовлює підвищення ролі кадрових служб у використанні творчого потенціалу особистості кожного робітника, перетворенню їх у науково-практичні центри роботи з активізації людського фактора.Управління персоналом в такій ситуації набуває особливого значення, оскільки дозволяє реалізувати, узагальнити широкий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахування особистісного фактора при побудові системи управління персоналом. Комплексність - при формуванні системи управління персоналом необхідно враховувати всі фактори, як впливають на систему управління (договірні звязки, звязки з вищестоящими організаціями, стан обєкту управління тощо) і охоплювати всі сфери роботи з персоналом. Стійкість - для забезпечення стійкою функціонування системі управління персоналом необхідно передбачати спеціальні “локальні регулятори", які при відхиленні від заданої цілі організації ставлять того чи іншого робітника або підрозділ в невигідне становище і спонукають їх до регулювання системи управління персоналом. Технологічна єдність - система управлінським персоналом повинна мати концептуальну єдність, містити єдину доступну термінологію, діяльність всіх підрозділів і керівників повинна будуватися на єдиних підрозділах (етапах, фазах, функціях) для різних по економічному змісту процесів управління персоналом. Первинності функцій управління персоналом Склад підсистем системи управління персоналом, організаційна структура, вимоги до робітників і їх чисельність залежать від змісту, кількості і трудомісткості функцій управління персоналомКерівник організовує роботу ПП «Тепло-сервіс» в установленому порядку, розпоряджається його майном, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, затверджує структуру і штатний розклад, в межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження та інші акти, приймає і звільняє працівників Підприємства, приймає до них заходи дисциплінарного стягнення та заохочення. Бухгалтер призначається і звільняється з посади керівником підприємства, підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства і несе відповідальність за формування облікової політики, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності, забезпечує відповідність здійснюваних господарських, контроль за рухом майна і виконанням зобовязань. Працівниками, що розголосили всупереч трудовому договору службову або комерційну таємницю, зобовязані відшкодувати завдані Підприємству збитки. Керівник «Тепло-сервіс» прагне працювати з прибутком, тільки прибуток служить орієнтиром зростання підприємства і джерелом його фінансування, сприяючи процвітанню підприємства. Виходячи з того, що підприємство використовує економічні методи управління - господарський розрахунок і самофінансування, які в свою чергу передбачають не тільки нові права керівника, але і високу відповідальність його перед власником і трудовим колективом, нами були розроблені пропозиції щодо вдосконалення методів менеджменту: 1) керівник ПП «Тепло-сервіс», як головний керівник, повинен домагатися поставлених цілей діяльності, які задовольняють потреби в надають послугах, забезпечувати підприємство їх досягненням з належною якістю і створювати резерви, що сприяють продовженню успішної діяльності;Концепція управління персоналом - це система теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах функціонування підприємств. Основу концепції управління персоналом в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?