Управління перестрахуванням для забезпечення фінансової стійкості страховика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Ранжування факторів, що впливають на фінансову стійкість страховика. Аналіз параметрів, за допомогою яких можна здійснювати управління перестрахуванням із метою підвищення фіскальної врівноваженості. Критерії оцінки якості правління страхуванням.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано у Донбаській державній машинобудівній академії Міністерства освіти і науки України (м. Внукова Наталія Миколаївна, Харківський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри управління фінансовими послугами. кандидат економічних наук, професор Гаманкова Ольга Олексіївна, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти і науки України, професор кафедри страхування. Захист відбудеться «22» квітня 2010 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м.Сучасні наукові розробки мають сприяти вдосконаленню систем контролю за фінансовою стійкістю страхових компаній із метою запобігання банкрутству. Процес реалізації нових підвищених вимог ЄС до платоспроможності страховиків (Solvency II) передбачає обовязкове використання механізму перестрахування як одного з найбільш оптимальних способів диверсифікації ризиків. Перестрахування розширює фінансові можливості компанії і дозволяє приймати ризики, які через свій розмір або велику ймовірність настання страхового випадку призвели б до ситуації фінансової нестійкості. Аналіз робіт зазначених авторів дозволив зробити такі висновки: існуючі системи оцінки фінансової стійкості страховика не дозволяють оцінити якість перестрахового захисту; проблема виявлення звязку між параметрами перестрахування і рівнем фінансової стійкості страховика потребує подальшого дослідження. Краматорськ) за темами: «Формування комплексної системи організації, планування і управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємств і установ в умовах реформування економіки» (номер держреєстрації 0103U004451, 2002-2004 рр.), у рамках якої обґрунтовано й розроблено механізм управління стратегією перестрахування для інтеграції у світовий страховий ринок, «Організаційно-методичні аспекти формування і використання фінансово-економічних ресурсів на підприємствах машинобудування» (номер держреєстрації 0104U009276, 2004-2006 рр.), де автором розроблено й обґрунтовано методичний підхід до визначення фінансової стійкості страхової компанії, «Дослідження механізму економіко-фінансової та організаційної діяльності підприємств та установ» (номер держреєстрації 0106U008918, 2006-2008 рр.), у якій обґрунтовано механізм впливу перестрахування на фінансову стійкість страховика.У першому розділі «Роль перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страховика» проаналізовано існуючі підходи до визначення фінансової стійкості страховика й основні фактори її забезпечення. Відповідно до сучасних наукових теорій системного й динамічного аналізу фінансову стійкість (F) страховика слід визначати як кількісну характеристику стану його фінансів, що змінюється під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища й визначає здатність зберігати задовільний рівень показників за страховою та нестраховою діяльністю. Таким чином було встановлено, що найбільший вплив на процес забезпечення фінансової стійкості страховика, на думку експертів, мають власний капітал, покриття страхових резервів ліквідними активами й перестрахування. Установлено, що управління перестрахуванням для забезпечення фінансової стійкості можливе за рахунок варіації діючих параметрів пропорційної або непропорційної форми договору: частки суми потенційної відповідальності, яка належить перестраховику (квота, кількість ліній ексцедента сум), або суми реальної відповідальності перестраховика над власною відповідальністю перестрахувальника (величина ексцедента збитку, ексцедента збитковості). У другому розділі «Аналіз впливу перестрахування на забезпечення фінансової стійкості страховика» здійснено аналіз зовнішнього операційного середовища (сучасного ринку перестрахування) із метою виділення основних тенденцій для формалізації необхідних складових критерію якості перестрахування в Україні.У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання вдосконалення управління перестрахуванням для забезпечення фінансової стійкості страховика. Установлено, що відповідно до сучасних наукових теорій системного та динамічного аналізу фінансова стійкість страховика є кількісною характеристикою стану його фінансів, що змінюється в часі під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища й визначає здатність зберігати задовільний рівень показників за страховою та нестраховою діяльністю. Операція буде якісною тільки у випадку такого перетворення засобів перестрахувальника, що забезпечує збільшення ступеня відповідності між реальним результатом і його необхідним значенням, тобто при виборі найкращої стратегії.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?