Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю - Автореферат

бесплатно 0
4.5 102
Види та фактори підприємницьких ризиків хмелярських господарств. Пропозиції щодо моделювання процесів управління підприємницькими ризиками хмелегосподарств та планування їх діяльності з врахуванням невизначеності показників ефективності господарювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Управління підприємницькими ризиками виробників хмелюРоботу виконано у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Зіновчук Віталій Володимирович, Житомирський національний агроекологічний університет, директор Науково-навчального інституту економіки та агробізнесу Захист дисертації відбудеться 9 червня 2009 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м.Проте адаптація галузі до особливостей ринкових відносин супроводжувалась скороченням площ хмеленасаджень, зниженням рівня врожайності культури та збитковістю більшості хмелегосподарств, а використання традиційних методів щодо підвищення ефективності господарювання виробників хмелю виявилось недостатнім для подолання кризи. Одним із визначальних чинників ефективності вирощування та реалізації хмелю є невизначеність функціонування економічних систем, яка виявляється у дії ризиків, спричинених непередбачуваністю природних, ґрунтово-кліматичних, біологічних умов, динамічністю ринкової конюнктури та політики держави стосовно регулювання діяльності хмелегосподарств, а також неможливістю прогнозування поведінки партнерів і конкурентів виробників хмелю тощо. Основоположниками теорії ризику в економіці, які досліджували взаємозвязок категорій підприємництва, прибутку та ризику, були Дж. Зокрема, подальшого опрацювання потребують питання, що стосуються галузевих особливостей підприємницьких ризиків виробників хмелю, а також механізмів управління цими ризиками, які б враховували вплив невизначеності на ефективність діяльності хмелегосподарств. У науковому дослідженні використано такі методи наукового пізнання: логіко-аналітичні методи, зокрема прийоми аналогії та співставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції - для теоретичного узагальнення, уточнення понятійного апарату з проблеми, формулювання висновків; метод експертних оцінок - для встановлення ймовірностей реалізації погодних умов у процесі визначення оптимальної частки страхування врожаю, визначення строків початку і закінчення агротехнічних операцій в хмелегосподарстві, а також метод соціометричного опитування - для аналізу сучасного стану та перспектив розвитку механізму ризик-менеджменту; експериментально-ігрові методи, зокрема метод теорії ігор, - для визначення сортів хмелю, які доцільно страхувати; метод шкалування - для обчислення меж низького, помірного, середнього, підвищеного та середнього рівнів ризику; методи економіко-математичного моделювання, а саме: метод лінійного програмування - для проведення кількісної оцінки зонального ризику, метод стохастичного моделювання - для оптимізації площ хмеленасаджень, метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло) - для обчислення меж рівнів ризиків; економіко-статистичні методи - для виявлення основних ризиків в хмелярстві; метод аналізу чутливості та рейтингового оцінювання - для кількісної оцінки підприємницьких ризиків; метод екстраполяції та інтерполяції тренду - для обґрунтування існування зонального ризику в хмелярстві та його кількісної оцінки тощо.У першому розділі - «Теоретичні засади управління підприємницькими ризиками» - розглянуто сутність підприємницьких ризиків як результату дії невизначеності функціонування та розвитку економічних систем, виявлено фактори підприємницьких ризиків, встановлено основні етапи управління ризиками та виділено складові механізму ризик-менеджменту у вітчизняних хмелегосподарствах. Управління ризиками у роботі визначено як неперервну діяльність підприємства, спрямовану на розробку та впровадження заходів щодо уникнення, зменшення або обмеження негативної та збільшення позитивної дії підприємницьких ризиків. Аналіз можливості застосування існуючих прийомів ризик-менеджменту хмелегосподарствами дає підстави стверджувати, що до заходів стримування негативних та стимулювання позитивних впливів ризику (прийомів контролю за ризиком), які можуть використовувати виробники хмелю, належать лише страхування врожаю, диверсифікація виробництва та кооперація. У другому розділі - «Аналіз підприємницьких ризиків хмелярських господарств» - здійснено якісний аналіз підприємницьких ризиків та на його основі визначено основні види ризиків хмелегосподарств, розроблено методику кількісної оцінки підприємницьких ризиків, проаналізовано перспективи формування механізму ризик-менеджменту виробниками хмелю. Прийняття рішення щодо вибору методів ризик-менеджменту спирається на результати якісного аналізу ризиків, який передбачає ідентифікацію підприємницьких ризиків та факторів їх впливу, а також класифікацію цих факторів і ризиків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?