Управління підготовкою та перепідготовкою працівників промислового підприємства в системі менеджменту персоналу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 212
Теоретичні, методичні і практичних рекомендацій з удосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників для промислових підприємств. Аналіз безробіття в Україні і на Львівщині та його роль в системі менеджменту персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Управління підготовкою та перепідготовкою працівників промислового підприємства в системі менеджменту персоналуРобота виконана в Державному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України Науковий керівник доктор економічних наук, професор Плоткін Чків Данилович, Державний університет "Львівська політехніка", професор кафедри економіки підприємства і менеджменту Офіційні опоненти: Крижко Іван Данилович, доктор економічних наук, професор професор кафедри економіки праці, Одеський державний економічний університет (м. Захист відбудеться 6 жовтня 2000 р. о 15 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 у Державному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м.Львів, вул.С.Бандери, 12, 4-й навчальний корпус, кімн.Проблемам зайнятості населення, формування стану і динаміки безробіття, ефективного використання трудових ресурсів і іншим питанням менеджменту персоналу присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких з вітчизняних слід відзначити Д.Богиню, І.Бондара, С.Вовканича, В.Гуменюка, М.Долішнього, І.Крижко, Є.Крикавського, О.Кузьміна, Я.Плоткіна, Н.Тарнавську, Б.Трубенка, Л.Шевченка, Г.Щокіна, Ф.Хміля та інших, а із зарубіжних - М.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоурі, Пола А.Семюелсона, Вільяма Д.Нордгауза, С.В.Шекшню, Н.Гаузнера, Г.Гаслера і інших. Але, незважаючи на позитивні зрушення у вивченні проблеми зайнятості, в економічній літературі, в роботах перелічених авторів або зовсім не висвітлюються питання професійної освіти, або вони надані у невеликому обсязі і поза комплексним розглядом проблеми підготовки і перепідготовки працівників (ППП), тобто поза взаємозвязком функцій управління: плануванням, організацією, мотивацією, контролем, регулюванням. Баланс чисельності працівників не є досконалим і це позбавляє підприємства та заклади професійної освіти більш обгрунтовано планувати і організовувати роботу з професійної освіти працівників. Необхідність адаптування усієї освітньої системи, в тому числі і професійної освіти, до умов ринку диктує нагальну потребу розвязання питань щодо вчасної переорієнтації працюючих, а тим більше непрацюючих працездатних громадян, їх перепідготовку до активної виробничої діяльності на нових робочих місцях. Матеріали дисертації використані у науково-методичній темі "Удосконалення економічної та управлінської підготовки інженерів на основі активізації навчального процесу"(1998 р.), яка виконується кафедрою економіки підприємства і менеджменту Державного університету "Львівська політехніка" за планом Міністерства освіти і науки України.В розділі 1 - “Теоретичні та практичні засади менеджменту персоналу в умовах ринкової економіки” - розглядаються обєктивні причини існування безробіття в умовах ринкової економіки, механізм функціонування менеджменту персоналу в цих умовах, а також їх вплив на участь працівників у програмах ППП. Однією із складових системи менеджменту персоналу є підсистема регулювання його професійної освіти, яка включає підготовку (перша професійна освіта), перепідготовку (друга і інші професійні освіти) і підвищення кваліфікації (в рамках підготовки і перепідготовки працівників). В дисертації доведено, що саме ринок праці, а точніше, безробіття, є головним мотивом, який спонукає до перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників. Як свідчать дані статистичних спостережень, середньорічний темп вивільнення працівників за 1995-1998 р.р. в Україні становив 149%, або понад 325 тис. чол. за рік. Критеріями соціальної ефективності підготовки і перепідготовки персоналу пропонується прийняти: 1) працевлаштування для тих, хто одержує професійну освіту або проходить перепідготовку, тому що втратив роботу; 2) збереження роботи, якщо працівник працює на посаді, яка потребує перепідготовки.В роботі констатовано, що причин або, інакше, мотивів брати участь у програмах ППП є досить багато (рис.2). На засадах узагальнення досвіду та вивчення літературних джерел вітчизняних та зарубіжних науковців структурно-змістовну модель професійної освіти, на підставі якої здійснюються ці програми, можна представити рис. Щодо оцінки якості підготовки та перепідготовки працівників, то, як свідчать дослідження, між оцінкою цієї якості з боку закладу професійної освіти системи ППП і підприємства існує багатофакторна регресійна залежність типу: - для підприємства (i) Для хі пропонуються: час "входження" в роботу (адаптація); час першого (другого) підвищення заробітної платні; оцінка безпосереднього керівника відповідності посаді за бальною системою; "віддача" (продуктивність) у перший, другий, третій рік роботи тощо. Розрахувати їх можна за такою формулою: , (10) де Ік - індекс конкурентоспроможності спеціаліста, відносна величина; Опa - середня сумарна оцінка якості підготовки або перепідготовки спеціалістів підприємствами, бали; Озa - середня сумарна оцінка якості підготовки або перепідготовки спе

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?