Управління підготовчим етапом реструктуризації промислових підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Критерії та принципи управління процесом розробки та реалізації реструктуризаційних заходів. Методичні положення комплексної діагностики внутрішнього стану підприємств за сферами діяльності на етапі підготовки до впровадження реструктуризаційних заходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВЧИМ ЕТАПОМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиРоботу виконано у Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться «21» травня 2009 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, проспект Леніна, 9-а З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м.Виходячи з поставленої мети, сформульовано та вирішено такі завдання: розкрити сутність реструктуризації через визначення її місця серед основних видів перетворень на підприємстві та уточнити визначення поняття реструктуризації з урахуванням обєкта перетворень і відмінних характерних властивостей; реструктуризаційний управління діагностика підприємство визначити критерії та принципи управління процесом розробки та реалізації реструктуризаційних заходів; При розробці основних положень дисертації використано сукупність методів та підходів, що дозволило реалізувати комплексний, структурований погляд на проблему та обґрунтувати результати дослідження: історичності, наукової абстракції та теоретичного узагальнення - для визначення сутності процесу реструктуризації, його основних елементів і результатів впровадження на вітчизняних підприємствах; метод системного аналізу - для розробки теоретичної моделі реструктуризації підприємств і системи організаційно-економічного забезпечення управління процесом реструктуризації; інтегральної оцінки, кластерного, фінансового та ситуаційного аналізу - для оцінки тенденцій розвитку та визначення проблемного поля у діяльності машинобудівних підприємств Харківського регіону; анкетування, експертної оцінки, аналізу ієрархій, рангової кореляції - для розробки методики ранжування сфер діяльності та цілей за значущістю необхідних перетворень в процесі розробки програми реструктуризації. Основними науковими результатами є вдосконалення положень управління процесами підготовки та впровадження реструктуризаційних заходів на підприємстві, що полягають у такому: удосконалено: методичний підхід до формування послідовності етапів розробки та реалізації проекту реструктуризації, який, на відміну від існуючих, базується на можливості забезпечення проектного управління підготовчим етапом на основі таких параметрів контролю: інтеграція, цілі, час, фінанси, якість виконання робіт, персонал, комунікації, ризики, поставки та контракти; перелік основних принципів (обґрунтованості, упередження, своєчасності, збалансованості, обліку невизначеності, зниження опору перетворенням, підготовленості) та критеріїв (ефективності, динамічності, фінансової стійкості) управління підприємством у процесі реструктуризації, які базуються на використанні основних характеристик реструктуризації як процесу розвитку підприємства та забезпечення фінансової стійкості в якості необхідної умови реструктуризаційних перетворень. У першому розділі - «Теоретичні засади управління реструктуризаційними процесами на підприємствах» - досліджено та узагальнено основні види перетворень на підприємствах, уточнено сутність поняття реструктуризації промислових підприємств; обґрунтовано значущість підготовчого етапу для успішної реалізації проектів реструктуризації; систематизовано інструментарій реструктуризації; визначено найбільш актуальні методичні завдання процесу підготовки та реалізації реструктуризації; сформовано основні критерії та принципи управління реструктуризаційними перетвореннями; запропоновано теоретичну структурно-логічну модель реструктуризації, яка повязує основні функції управління.У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання теоретичного обґрунтування положень управління реструктуризаційними перетвореннями та розробки практичних рекомендацій щодо проведення підготовчого етапу комплексної реструктуризації. Виділено та описано сутність основних видів перетворень на промислових підприємствах, зроблено висновок про те, що реструктуризація є найбільш комплексною та глибокою формою трансформації та містить у собі комбінацію перетворень у формі модернізації, реінжинірингу та реорганізації, що дало змогу дати визначення поняття реструктуризації як процесу комплексної перебудови різних сфер діяльності підприємства, що здійснюється засобами інноваційних перетворень структурної, процесної та технологічної підсистем підприємства та характеризується комплексністю, адаптивністю, стратегічністю, інноваційністю та системністю перетворень. У результаті дослідження основних проблем управління реструктуризаційними перетвореннями визначено основні критерії управління підприємством у період проведення радикальних змін, ними є: критерій фінансової стійкості, ефективності впроваджуємих нововведень та динаміки змін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?