Управління основними фондами торговельного підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 106
Діагностика стану та ефективності використання основних фондів торговельних підприємств. Обґрунтування стратегічного підходу до управління основними фондами підприємства. Інвестиційні стратегії оновлення основних фондів торговельних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконувалася відповідно до комплексного плану науково - дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: держбюджетної теми „Механізм регулювання внутрішньої торгівлі на регіональному рівні” (державний реєстраційний номер 0107U001518, особисто автором розроблені рекомендації щодо стратегічного управління основними фондами торговельного підприємства); держбюджетної теми „Економічний механізм функціонування підприємства у сфері торгівлі та послуг” (особисто автором визначено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності управління основними фондами торговельного підприємства). Матеріали дослідження були використані в роботі над госпдоговірними науково-дослідницкими темами: „Розробка рекомендацій щодо вдосконалення економічної діяльності підприємства” (№ держ.реєстрації 0107U008256, особисто автором запропоновано комплексну модель оцінки фондорентабельності торговельного підприємства); „Розробка рекомендацій по підвищенню ефективності економічної діяльності підприємства” (особисто автором визначено зміст механізму управління основними фондами торговельного підприємства); „Розробка рекомендацій щодо удосконалення економічного управління підприємством” (особисто автором визначені теоретичні засади формування моделі механізму управління основними фондами торговельного підприємства ). Наукова новизна результатів дослідження полягає в наступних теоретичних, методологічних і методичних розробках: Вперше: · запропоновано науково-методичний підхід до стратегічного управління основними фондами торговельного підприємства на основі складання матриці інтенсивності інвестування оновлення основних фондів, яка враховує темпи приросту капітальних вкладень та зростання частки окремих видів основних фондів у загальній їх структурі, що підвищує якість обґрунтування стратегії інвестування основних фондів підприємства. Найбільшу практичну цінність мають концептуальна схема ефективного управління основними фондами, запропоновані модель фондорентабельності та інтегральна оцінка ефективності управління основними фондами, матриця інтенсивності інвестування оновлення основних фондів, рекомендації щодо вибору стратегій управління основними фондами на торговельних підприємствах. Висновки та рекомендації, запропоновані в дисертаційній роботі, схвалені і впроваджені в практику діяльності підприємств: ТОВ „Сарепта і К” (акт № 29 від 5.09.09) - практична апробація моделі фондорентабельності, рекомендації щодо вибору базової стратегії управління основними фондами; ТОВ „Стіл Трейд” (акт № 25 від 18.03.09) - практичні рекомендації щодо інтегральної оцінки ефективності управління основними фондами, реалізації концепції ефективного управління основними фондами; ПП „Будьоннівський ринок” (акт № 17 від 23.07.09) - методичний підхід до визначення інвестиційної стратегії оновлення основних фондів, методика оцінки ефективності управління основними фондами; ДКП ЗТФ „Інтердонбас” (акт №24 від 17.08.09) - рекомендації щодо використання матриці інтенсивності інвестування оновлення основних фондів, стратегій управління основними фондами та механізму управління основними фондами торговельного підприємства, що підтверджено актами про прийняття та використання результатів дослідження з дисертаційної роботи.У першому розділі дисертаційної роботи "Теоретичні і методологічні основи управління основними фондами роздрібної торгівлі в сучасних умовах" здійснено уточнення економічної сутності категорії „основні фонди торговельного підприємства”, визначено методологічні основи оцінки основних фондів, досліджено теоретичні підходи до управління основними фондами торговельного підприємства. Проведені дослідження існуючих підходів до управління основними фондами торговельного підприємства довели складність та багатогранність цього процесу, який передбачає різноманітні управлінські дії задля підвищення інвестиційної привабливості підприємства. У дисертаційній роботі доведено, що ефективному використанню основних фондів сприятиме концепція управління ними, заснована на сучасному механізмі управління, що передбачає сукупність і логічний взаємозвязок елементів, узгоджене функціонування яких підпорядковано підвищенню ефективності використання та відтворення основних фондів відповідно до стратегії розвитку підприємства. У другому розділі дисертаційної роботи „Дослідження ефективності управління основними фондами в роздрібній торгівлі” виявлено тенденції розвитку роздрібної торгівлі регіону та проведено оцінку їхнього впливу на ефективність використання основних фондів; проведено діагностику стану та ефективності використання основних фондів у роздрібній торгівлі; проаналізовано практику управління основним фондами на підприємствах роздрібної торгівлі.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?