Управління органами прокуратури України: організаційно-правові проблеми - Автореферат

бесплатно 0
4.5 135
Організаційно-правові проблеми управління органами прокуратури України. Напрями удосконалення управління прокуратурою України в контексті європейської інтеграції. Пропаганда законослухняної поведінки та необхідності додержання норм чинного законодавства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Харківський національний університет внутрішніх справ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукДисертацію присвячено організаційно-правовим проблемам управління органами прокуратури України. У роботі досліджено в історичному аспекті процеси розвитку та становлення органів прокуратури в Україні; визначено особливості правового регулювання діяльності прокуратури України; проаналізовано проблеми взаємовідносин прокуратури з іншими державними органами; досліджено становлення партнерських відносин між прокуратурою та населенням. Окрему увагу присвячено визначенню особливостей організаційної та функціональної структури органів прокуратури; сформульовано мету, завдання та принципи їх діяльності, проаналізовано функції органів прокуратури. У роботі досліджено проблеми роботи з кадрами в органах прокуратури, розкрито зміст управлінських відносин в органах прокуратури та методів управління ними; сформульовано вимоги до керівника в системі управління діяльністю органів прокуратури та визначено напрямки удосконалення управління прокуратурою України в контексті європейської інтеграції. Данная цель обуславливает задачи прокуратуры в сфере построения системы партнерских отношений, которые должны охватывать наиболее важные сферы общественной активности граждан, и включать: правовое образование, пропаганду законопослушного поведения и необходимости соблюдения норм действующего законодательства; профилактику любых противоправных действий и антиобщественного поведения; информирование широких слоев населения о специфике деятельности органов прокуратуры; формирование положительного имиджа системы органов прокуратуры и прокурорского работника в общественном сознании.Необхідність внесення певних змін у законодавство, яке регулює діяльність органів прокуратури, удосконалення її правового статусу була усвідомлена ще у перші роки незалежності нашої держави. Обґрунтовуються пропозиції включити прокуратуру у судову гілку влади, підпорядкувати її міністерству юстиції України, зберегти її існуючий правовий статус. Так, проекти Закону України «Про прокуратуру» у кількох редакціях неодноразово реєструвалися у Верховній Раді України, однак усі вони були зняті з розгляду. Підвищення уваги до проблем дотримання прав та свобод людини і громадянина, активізація діяльності громадських організацій, прагнення забезпечити відкритість й прозорість діяльності всіх державних органів обумовлюють необхідність удосконалення форм та методів управління органами прокуратури, посилення вимог до прокурорських кадрів. на підставі аналізу змісту функції, що закріплена в Законі України «Про прокуратуру» під назвою «функція нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство», вперше доведено, що вона охоплює кримінально-процесуальну та оперативно-розшукову діяльність субєктів, за якими право на її здійснення закріплене законом, тобто її назва не відповідає змісту, оскільки нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, передбачає нагляд за додержанням ними всіх законів (наприклад, трудового законодавства).У підрозділі 1.1 «Історичний аналіз розвитку та становлення органів прокуратури в Україні» підкреслено, що розвиток органів прокуратури слід розглядати у нерозривному звязку із процесами державного будівництва, удосконалення законодавства та ступенем додержання прав та свобод людини. При цьому необхідно брати до уваги, що ліквідація органів прокуратури СРСР відбулася не через низьку ефективність роботи цього державного органу та його неможливість виконувати покладені на нього функції, а внаслідок кардинальної зміни суспільно-політичної ситуації і проголошення незалежності держави Україна. 11 Закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим у тому числі Президентом України, що свідчить про важливу роль органів прокуратури у підтриманні законності і правопорядку у нашій державі. Наголошено, що для забезпечення незалежності працівників органів прокуратури від впливу на них з боку учасників будь-яких політичних процесів в Україні слід якнайшвидше доопрацювати та затвердити Закон України «Про порядок проведення мітингів, зборів, вуличних походів і демонстрацій», у якому закріпити гарантії щодо незаконного впливу учасників цих акцій на діяльність судів, прокуратури та інших правоохоронних органів.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?