Управління організацією виробництва на поліграфічних підприємствах в ринкових умовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Вивчення особливостей розвитку організації поліграфічного виробництва. Аналіз виробничого циклу виготовлення продукції поліграфічними підприємствами, що спеціалізуються на книжковій продукції. Огляд показників технічного рівня поліграфічних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Ястремський Олександр Іванович, Український державний університет економіки та фінансів (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Воротіна Людмила Іванівна, Європейський університет (м. Кандидат економічних наук, доцент Тимошенко Олена Володимирівна, Український державний університет економіки та фінансів (м. Захист дисертації відбудеться “27” грудня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К.26.063.01 у Європейському університеті за адресою: 03115 м.Важлива роль у вирішенні цієї задачі належить управлінню організацією виробництва та організаційним факторам, що на нього впливають. В сучасних умовах виробництва дуже важливо знайти нові напрями і методи поєднання наукових досліджень з виробництвом, можливості для скорочення тривалості виробничого циклу та зростання обсягів виробництва і ефективності роботи підприємства в цілому. В результаті трансформації зовнішніх і внутрішніх виробничих відносин відбуваються зміни, які висувають більш високі вимоги до комплексності розвитку виробництв, потребують запровадження нових адаптованих виробничих систем та моделей у виробничу інфраструктуру промислового підприємства. Тому нині існує потреба в посиленні рівня управління організацією виробництва на підприємствах, а в окремих випадках і в перебудові механізму управління. Питання організації виробництва та ефективності функціонування поліграфічних підприємств досліджували: К.А.У першому розділі “Теоретичні основи управління організацією виробництва на підприємствах поліграфічної промисловості” розкрито зміст організації виробництва, визначено її складові та принципи, фактори, що впливають на її ефективність, узагальнено особливості та властивості системи управління організацією виробництва, наведена методика оцінки організаційно-технічного рівня виробництва. Узагальнення властивостей системи управління організацією виробництва показало, що її слід розглядати принаймні з двох сторін: з одного боку - це ресурс розвитку виробництва, який може забезпечити підвищення результативності роботи підприємства, а з іншого - інструмент впливу на організацію виробництва. Призначення системи управління полягає в забезпеченні узгодженої взаємодії виробництва і управління в досягненні кінцевих результатів. Останній, в свою чергу, включає три напрями: аналіз і оцінку рівня організації виробництва, аналіз і оцінку рівня організації праці, аналіз технічного рівня виробництва. У другому розділі “Дослідження організації виробництва на поліграфічних підприємствах в сучасних умовах” подана комплексна оцінка діяльності видавничо-поліграфічного комплексу та аналіз організації виробництва і ефективності роботи поліграфічних підприємств, що спеціалізуються на випуску книжкової продукції.В основу визначення організації виробництва покладені прості елементи виробничого процесу, тому її можна розглядати як це систему, що поєднує три підсистеми: технологічні процеси, працю (трудові процеси) і управління виробництвом, де поєднання перших двох підсистем утворює в результаті виробничий процес. В роботі уточнено власне поняття управління організацією виробництва: це система заходів, які забезпечують збалансований розвиток всіх елементів виробництва відповідно до вимог внутрішнього і зовнішнього середовища та створюють умови для їх ефективної взаємодії в процесі досягнення цілей. Вивчення методики аналізу організації виробництва показало, що дослідження включають безпосередньо аналіз рівня організації виробництва, організації праці та управління, технічного рівня виробництва, що відповідає організаційно-технічному рівню виробництва. В результаті проведеного аналізу виробничо-господарської діяльності та рівня організації виробництва зокрема встановлено: коефіцієнт спеціалізації складає в середньому 90%; неефективне використання основних виробничих фондів повязане з низьким рівнем використання потужності підприємств, застарілістю технічної бази; найбільшу частку в структурі виробничого циклу (понад 50%) займають брошурувально-палітурні процеси. Планування обсягів виробництва в межах моделі управління передбачено на основі функції Кобба-Дугласа, яка дозволяє прогнозувати обсяг випуску продукції при зміні залучених ресурсів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?