Управління організацією на основі стратегічних зон господарювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Вивчення доцільності використання для українських організацій такого напрямку стратегічного менеджменту в господарюванні, як управління діловим портфелем організації, з використанням в його дослідженні інструментів і методів матрично-графічного аналізу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертацію виконано в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Захист відбудеться 19 червня 2002 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Конкретизовано визначення “стратегічна зона господарювання” та запропоновано поняття “портфель стратегічних зон господарювання організації”. Запропоновано послідовність вибору стратегії розвитку організації на базі управління портфелем її стратегічних зон господарювання.Вони практично не торкаються спеціальних питань: змісту і процедур виділення стратегічної зони господарювання та формування ділового портфеля організації; можливості використання концепції стратегічних зон господарювання не тільки в діяльності диверсифікованих промислових підприємств, але й в управлінні однопродуктовими організаціями, що працюють у сфері надання послуг. Необхідність подальшого вивчення і поглиблення теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління організацією на основі аналізу портфеля стратегічних зон господарювання зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та задачі, визначили актуальність та практичну значущість дослідження. показати особливості застосування портфельного управління; зясувати сутність понять “діловий портфель організації”, “стратегічна зона господарювання”, “портфель стратегічних зон господарювання”; З метою забезпечення вірогідності та обґрунтованості результатів дослідження було застосовано широке коло методів: метод системного аналізу (при визначенні понять “стратегічна зона господарювання”, “портфель стратегічних зон господарювання”); метод функціонально-логічного аналізу (при виявленні основних класифікаційних факторів сегментації стратегічних зон господарювання, розробці процедури їх виділення та загальної схеми проведення портфельного аналізу); методи зважених коефіцієнтів і експертного опитування (при оцінці основних показників і додаткових змінних матриць портфеля стратегічних зон господарювання організації); економіко-математичні та графоаналітичні методи (при визначенні допоміжних змінних показника конкурентного статусу організації); методи матрично-графічного дослідження (при побудові матриць портфеля стратегічних зон господарювання організації і графіків “проекція в майбутнє”).Тому запропонована логічна процедура виділення стратегічної зони господарювання, яка дозволяє, з одного боку, уніфікувати процес формування портфеля стратегічних зон господарювання в організації і, з другого, пристосовувати його до конкретних умов її господарської діяльності (рис. Унаслідок виконаного дослідження класифікаційних ознак сегментації стратегічної зони господарювання уточнено її поняття, як особливим способом виділений стратегічно важливий сегмент оточення організації, що представляє собою відповідний продукт (послугу), групу споживачів (потреб) чи підприємств, які володіють визначеними загальними ознаками. Це послугувало підставою для висновку, що діловий портфель - це сукупність (набір) стратегічних зон господарювання організації. Тому в роботі надалі використовується термін “портфель стратегічних зон господарювання організації”, і в ході портфельного аналізу організація представляється як загальне від її стратегічних зон господарювання. Дослідження основних змінних (темпи росту галузі (ринку) і відносна частка ринку), що пропонуються моделлю Бостонської консультативної групи для побудови матриці ділового портфеля, дозволило уточнити вибір на координатній осі середніх значень, які розділяють усі стратегічні зони господарювання організації на швидко-і повільно зростаючі з великою або низькою частками ринку.Одержані в ході дослідження результати вирішують науково-практичне завдання з адаптації концепції стратегічних зон господарювання щодо управління вітчизняними організаціями. Рішення цього завдання основується на розробці та впровадженні конкретних форм застосування стратегічних зон господарювання в управління організацією з використанням матрично-графічних інструментів і способів їхнього формування, аналізу й оцінки. У сучасних соціально-економічних умовах функціонування вітчизняних організацій, коли все більшої ваги набуває фактор конкуренції, багато організацій працюють одночасно в різних сферах попиту, не замикаючись на одному товарі, галузі чи території. На підставі проведеного дослідження поняття ділового портфеля організації є можливим виділити стратегічну зону господарювання як одиницю портфельного аналізу та використовувати надалі термін “портфель стратегічних зон господарювання організації”.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?