Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі людини в середовищі виробничого соціуму - Автореферат

бесплатно 0
4.5 197
Виявлення ознак в стані організаційної системи, які свідчать про необхідність корекції управляючих дій на систему. Розробка практичних пропозицій з реалізації автоматизованої системи контролю ефективності використання індивідом тимчасового ресурсу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКОВОЇ МОДЕЛІ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ ВИРОБНИЧОГО СОЦІУМУ Спеціальність: 05.13.06 - Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технологіїРобота виконана в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, на кафедрі автоматики і систем управління Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Войлов Юрій Григорович, завідувач кафедри “Автоматика і системи управління”, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Скобцов Юрій Олександрович, завідувач кафедри “Автоматизовані системи управління”, Донецький національний технічний університет; доктор технічних наук, професор Нефьодов Леонід Іванович, завідувач кафедри “Автоматизація і компютерно-інтегровані технології”, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.Успішне вирішення завдань управління різноманітними обєктами (у тому числі і організаційними системами), в яких невідємною частиною структури є людина, завжди мало надвисокий суспільний пріоритет незалежно від соціального устрою суспільства і його економічної формації. Така ситуація, у свою чергу, провокує певну реакцію людини на зміну умов функціонування, яка не описується лінійними рівняннями і залежить не тільки від значень певних параметрів виробничого процесу і людини, але і від поєднання значень цих параметрів. Це обгрунтовує актуальність вирішення завдань управління організаційними системами на основі складних, нелінійних динамічних поведінкових моделей людини в середовищі виробничого соціуму, дослідження яких дозволить відповісти на запитання, як поєднання умов функціонування впливає на реакцію людини і продуктивність її праці, а, отже, на ефективність організаційної системи в цілому. Крім того, вибір управляючої дії на систему може бути сформований тільки з урахуванням можливої реакції людини, яка є елементом структури організаційної системи, і оцінку цієї реакції можна одержати на основі дослідження прогнозної моделі. Необхідно також відзначити, що нелінійні системи, до яких відноситься людина, мають схильність до біфуркацій, у звязку з чим вирішення завдання попередження біфуркацій шляхом управління параметрами системи або її структурою є також актуальним.Результати аналізу дозволили зробити висновок про те, що сьогодні переважає описовий підхід до проблеми моделювання функцій людини, а також надали можливість виділити особливості функціонування індивіда в середовищі виробничого соціуму, які необхідно враховувати при розробці поведінкових моделей людини з точки зору управління організаційною системою, де вона є складовою частиною структури. У організаційних системах обєктом управління є не людина, а та сукупність її звязків (відносин) із зовнішнім середовищем, які і утворюють систему, куди вона органічно вписується як складова частина і, впливаючи на яку, можна одержати зміну параметрів функціонування всієї організаційної системи відповідно до цілей і завдань, бажаних для управління. Як математичну модель такої реакції автором запропоновано використовувати лінійне диференціальне рівняння другого порядку: , (1) де - кількість елементарних операцій, які людина виконала у даний момент часу; - постійні зусилля, що прикладаються для цього індивідом; - рівень стомлення людини на одну виконану операцію; - коефіцієнт чутливості індивіда до поточної швидкості виконання операцій. Оскільки для параметра не має значення фізична природа того чинника, який він описує, його суть визначається виходячи з виду виконуваних робіт (рівень знань після підготовчих курсів, здатність ухвалювати певні рішення і т.і.), тобто параметр визначає рівень підготовки людини до певного виду робіт. Дослідження стійкості системи в околиці особливих точок виконане на підставі теореми Ляпунова про стійкість руху за першим наближенням шляхом аналізу характеру зміни фазових портретів системи залежно від її параметрів з розкладанням в ряд Тейлора рівняння , де - деяка фазова траєкторія, породжувана системою (8), а - близька траєкторія, що реалізується за дещо зміненій початковій умові (і - векторні функції): , (9) де --й залишковий член формули Тейлора; - матриця, складена з частинних похідних компонент векторної функції за компонентами вектора : .Дисертаційна робота містить результати досліджень, метою яких є створення методів підвищення ефективності управління організаційними системами на основі динамічної моделі індивіда як складової частини системи.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?