Управління організаційною культурою якості продукції на машинобудівному підприємстві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 161
Підходи до управління якістю продукції на машинобудівних підприємствах. Метод економічного оцінювання організаційної культури, спрямованої на забезпечення якості. Шляхи забезпечення довгострокової конкурентоспроможності машинобудівних підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Управління організаційною культурою якості продукції на машинобудівному підприємствіРобота виконана на кафедрі фінансів і оподаткування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник : кандидат економічних наук, доцент Данько Тарас Володимирович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри фінансів і оподаткування Захист відбудеться “29 ”вересня 2010 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м.Це призводить до відсутності необхідних змін в процесах управління якістю продукції та діяльності персоналу підприємств, що не стимулює підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства. Вирішенню багатогранної проблеми управління якістю присвячено наукові праці вчених в області управління якістю та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: Ю. Для вирішення поставлених у роботі завдань було використано методи теоретичних та емпіричних досліджень: теоретичного узагальнення і порівняння - для визначення понятійного апарату дослідження та удосконалення методів оцінки нематеріальних активів підприємства; системного і структурного аналізу - для визначення сутності та складових оцінки ефективності системи управління якістю та розвитку класифікаційної системи інтелектуального капіталу і витрат на якість; логічного аналізу і синтезу - для визначення умов необхідності та достатності при перевірці набору характеристик організаційної культури якості продукції і розробці методу економічного оцінювання організаційної культури якості та моделі культури якості продукції; моделювання - для побудови моделі конкурентоспроможності підприємства з урахуванням динамічного впливу організаційної культури якості продукції; опитування - для проведення оцінки рівня організаційної культури якості продукції та визначення вартості організаційної культури якості продукції на підприємстві; дисперсійного аналізу - для визначення репрезентативності результатів аналітичного дослідження; кореляційного та регресійного аналізу - для визначення ступеню залежності та її характеру між витратами на впровадження нових знань та витратами на невідповідність продукції заданим параметрам; факторного аналізу - для визначення комбінації характеристик організаційної культури якості продукції та побудови моделі культури якості продукції; кластерного аналізу - для визначення груп машинобудівних підприємств України за домінуючим типом організаційної культури якості продукції. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в наступному: вперше: запропоновано метод економічного оцінювання організаційної культури якості продукції, що засновано на визначенні її внеску у прибуток від нематеріальних активів підприємства та, на відміну від існуючих, дозволяє за допомогою грошової оцінки визначити капітал культури якості, що сприяє збільшенню достовірності оцінювання ефективності системи управління якістю продукції на підприємстві; класифікація витрат на якість, яка доповнена складовою витрат на впровадження нових знань при формуванні організаційної культури якості продукції, що, на відміну від існуючих, приділяє більшу увагу підвищенню кваліфікації співробітників як передумові забезпечення якості продукції та засобу зменшення загальних витрат на якість, а її застосування сприяє визначенню ефективності інвестування в організаційну культуру якості продукції.Проведений в роботі аналіз чинників управління якістю, що забезпечують довгострокову конкурентоспроможність машинобудівних підприємств на світовому ринку, дозволив визначити організаційну культуру якості продукції як важливу складову формування СУЯ за умов міжнародної конкуренції. Економічну вартість організаційної культури якості продукції як нематеріального активу підприємства у роботі запропоновано визначати як «капітал культури якості», який відображає вартість майбутніх грошових потоків підприємства, отриманих за рахунок його організаційної культури якості продукції. З урахуванням особливостей діяльності машинобудівних підприємств, було запропоновано наступні показники оцінки ефективності функціонування СУЯ: показники забезпечення якості продукції (показники якості продукції та витрат на якість) та комплексні показники оцінки організаційної культури якості продукції (показники рівня організаційної культури якості продукції та капіталу культури якості, частки капіталу культури якості у ринковій вартості підприємства).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?