Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Організаційні зміни та їх залежність від рівня розвитку машинобудівного підприємства. Методи оцінки готовності організації до впровадження змін. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку на основі процесного підходу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Харківський національний економічний університет Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мельник Леонід Григорович, Сумський державний університет, завідувач кафедри економіки кандидат економічних наук, доцент Гордієнко Лариса Юріївна, Харківський національний економічний університет, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м.Формування зазначеної компетенції на підприємстві можливе за умови приділення достатньої уваги управлінню організаційними змінами, які передбачають трансформацію підприємства в цілому, або його окремих підсистем з поточного у бажаний стан, що більше відповідає вимогам зовнішнього середовища: потребам споживачів та суспільства в цілому. Таким чином, забезпечення розвитку підприємства можливе за умови ефективного управління організаційними змінами на підприємстві, що підтверджує актуальність вибраної теми, а також зумовлює необхідність змістовного дослідження теоретичної основи управління організаційними змінами, аналізу основних факторів, методичних аспектів і моделей цього процесу, розробки відповідних методичних підходів. Проведений аналіз існуючих наукових досліджень відносно управління організаційними змінами та забезпечення розвитку підприємства показав, що питання процесного підходу і методичного забезпечення ефективного впровадження організаційних змін у забезпечення розвитку підприємства залишаються недостатньо розробленими, що й зумовило вибір теми дисертаційної роботи, мету, перелік і зміст завдань. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: «Організаційно-економічні основи управління підприємством» (номер державної реєстрації 0108U000091), у межах якої автором запропоновано підхід до управління змінами на підприємстві на основі впровадження нових бізнес-процесів та управлінських технологій; «Організація системи економічної безпеки підприємства» (номер державної реєстрації 0109U007022), де обґрунтовано управління організаційними змінами як засіб підтримки економічної безпеки підприємства. Основними загальнонауковими та спеціальними методами, які використовувалися у дослідженні, є: метод наукової абстракції - для визначення економічної сутності понять «організаційні зміни» та «управління організаційними змінами»; діалектичний метод - для дослідження еволюції підходів до визначення категорії «управління», метод експертних оцінок - для розробки методичного забезпечення оцінювання готовності персоналу та підприємства до змін; метод порівняння - для аналізу та порівняння моделей управління організаційними змінами; ситуаційний підхід - для визначення основних методів прийняття управлінських рішень щодо реалізації організаційних змін; багатовимірний факторний аналіз - для виявлення особливостей здійснення організаційних змін на досліджуваних машинобудівних підприємствах; таксономічний аналіз - для визначення рівня розвитку підприємств; кореляційно-регресійний аналіз - для обґрунтування впливу організаційних змін на рівень розвитку досліджуваних машинобудівних підприємств.У першому розділі - «Управління організаційними змінами як основа розвитку підприємства» - узагальнено теоретико-методичні основи управління організаційними змінами на підприємстві; уточнено економічну сутність поняття «управління організаційними змінами»; систематизовано фактори, які обумовлюють здійснення організаційних змін на підприємстві. Дослідження еволюції управління дозволило встановити особливості «управління організаційними змінами» як підсистеми управління підприємством, що дало можливість обґрунтувати його як послідовність етапів: планування організаційних змін у формі визначення бажаного майбутнього стану підприємства, організації здійснення змін - вибір необхідної структури та ієрархії на підприємстві, мотивації працівників до сприйняття змін, контролю у формі реалізації заходів для зменшення існуючого опору змінам і регулювання - перетворення змін на нові стандарти підприємства і включення їх до життєвого циклу підприємств при постійному моніторингу, безперервній оцінці й аналізі факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які викликають необхідність змін для збереження та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?