Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 181
Основи управління витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту. Процедура контролю за ходом виконання робіт в межах операційного циклу виготовлення індивідуалізованого продукту. Специфіка формування собівартості продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИСпеціальність 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств в Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент ПРОХОРОВА Єлєна Вікторівна, Київський національний економічний університет, доцент кафедри стратегії підприємств. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент МЕНДРУЛ Олександр Гаррійович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіки підприємств; Захист відбудеться “29” вересня 2005р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Зокрема, в сфері управління операційними витратами особлива увага приділяється впровадженню спеціальних методів, які дозволяють врахувати особливості виробничого процесу на підприємстві, забезпечуючи тим самим повноту відшкодування витрат на залучення ресурсів, накопичених протягом циклу виготовлення продукту. Незважаючи на наявність численних теоретико-прикладних здобутків, проблеми розробки ефективних методів управління витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту досліджені фрагментарно і потребують подальшого наукового вирішення. Запропоноване дослідження присвячено розгляду теоретико-методологічних та прикладних засад управління витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту із застосуванням системного підходу. Згідно з метою у роботі визначено та вирішено такі завдання: - наведено комплексну характеристику існуючих підходів до визначення категорії “управління витратами” залежно від способів аналізу операційної діяльності підприємства на основі визначення елементів системи управління витратами; Для одержання конкретних наукових результатів застосовувались такі методи: діалектичний - при узагальненні існуючих підходів до характеристики структурних елементів системи управління витратами підприємства; морфологічний - при класифікації методик калькулювання собівартості продукції; стратегічного аналізу (зокрема, методи М.Портера для аналізу галузі, визначення стратегічних груп конкурентів підприємства, дослідження ланцюжка створення вартості продукції) - для визначення зовнішніх обмежень при формуванні вартості продукту з високим ступенем індивідуалізації; групування, факторного аналізу, індексного та інші статистичні методи - при визначенні релевантної інформації для дослідження факторів поведінки витрат; систематизації, гіпотези, припущення - при формуванні авторського підходу до розмежування напрямків управління витратами; бухгалтерського обліку - при вивченні механізму формування інформації про фактичні і планові витрати підприємства в процесі управління.У розділі 1 „Методологічні основи управління витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту” визначено особливості системи управління витратами, повязані із виробництвом продукту з високим ступенем індивідуалізації, та подано комплексну характеристику взаємозвязків цієї системи із системою управління підприємством. Необхідність дотримання встановленого рівня витрат протягом операційного циклу виробництва продукту вимагає впровадження на підприємствах спеціальних методик управління витратами, в рамках відповідної системи управління, які б дозволяли в межах підприємства узгоджувати цільові функції по виконанню окремих проектів із цілями функціонування підприємства як цілісного субєкту ринкових відносин. Наявність визначених обмежень в управлінні витратами таких підприємств обумовлює потребу розширення сутнісно-змістовного наповнення поняття “система управління витратами підприємства”, яке на разі зводиться до визначення взаємозвязків між функціями управління витратами та відповідної організаційної структури підприємства (функціональний та організаціний аспекти системи управління витратами). У дослідженні розглянуто систему управління витратами підприємства з високим ступенем індивідуалізації продукту в аспекті динаміки дискретного виробничого процесу, що дозволило узагальнити переваги і недоліки існуючих методик управління витратами проектів з позиції цілісності системи управління витратами підприємства, і визначений структурний аспект розгляду системи управління витратами із виділенням таких елементів: методи управління витратами, політики і процедури по управлінню витратами, організаційна структура підприємства. Авторський підхід полягає в тому, що узгодженість цільових функцій в управлінні витратами протягом операційних циклів виготовлення окремих продуктів із цілями функціонування підприємства як цілісного субєкту ринкових відносин, яка може бути досягнута завдяки впровадженню спеціальних методик управління витратами, є основним фактором підвищення результативності функціонування підприємства, орієнтованого на випуск продукту з високим ступенем індивідуалізації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?