Управління операційними ризиками - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 62
Основні задачі фінансового менеджменту. Управлінський облік витрат виробництва та класифікація витрат за характером поведінки. Сутність операційних ризиків, їх класифікація та методи оцінки. Визначення фінансової ефективності діяльності підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Фінансовий менеджмент як наука сформувався в середині двадцятого століття в країнах з ринковою економікою за наступних передумов: - були створені основи загальної економічної теорії ринкового господарства; рівень організації виробництва досяг високого розвитку у вигляді створення індустріального суспільства, в основу якого було покладено велике промислове виробництво й колективну форму власності; Таким чином, наукова школа фінансового менеджменту почала формуватись у звязку з посиленням ролі фінансового капіталу, формуванням фондового ринку. Передумовою виникнення фінансового менеджменту як науки був досить високий рівень розвитку економічної науки в цілому.Саме розчленування загальної суми витрат та групування їх за певними ознаками дає змогу оцінювати їх поведінку та залежність від обсягу виробництва або вплив на нього. Враховуючи, що поведінка різних елементів витрат неоднакова і кожний з них реагує на зміни умов виробництва по своєму, активний вплив на це менеджерів можливий за умови, що в управлінському обліку буде виокремлена вичерпна інформація про залежність витрат від цих змін. Відповідно до цього витрати поділяють на релевантні - залежні від рішень менеджерів та нерелевантні, на які менеджери відповідного центру відповідальності впливати не можуть. Амортизаційні відрахування, що виникають у звязку з придбанням такого обладнання, є нерелевантними витратами, оскільки за умови, що обладнання встановлено, альтернативи1 в менеджерів щодо нарахування амортизації немає. Контрольованими вважають такі витрати, що менеджер відповідного центру відповідальності може безпосередньо контролювати.Кірейцев, операційні ризики можуть призвести до отримання збитків від основної діяльності підприємства. Чуй дають дещо інше визначення: „Операційний ризик - це ризик несприятливих змін валютного курсу за період до часу проведення запланованої валютної операції. Операційний ризик, як і будь-який ризик, має математично виражену ймовірність настання втрат, яка визначається на основі статистичних даних і може бути розрахована з досить високою точністю. Визначення операційного ризику здійснюється під час формування проблеми прийняття фінансового рішення та вивчення ситуації, повязаної з ним, і полягає у: - виявленні причин і факторів, які збільшують чи зменшують конкретний тип операційного ризику; У статистичному аналізі величина (або рівень) ризику вимірюється двома критеріями: середнім очікуваним значенням (дисперсією) і коливанням, змінністю (варіацією можливого результату).Зробити порівняльний аналіз звіту про прибуток за допомогою горизонтального аналізу і порівняйте ефективність господ. діяльності підприємства в 2006 і 2007 роках. Прибуток до податку на прибуток 190,000 276,000 Розвязання: Для розвязання задачі розрахуємо у табличному вигляді абсолютне і відносне відхилення показників 2007 р. від 2006 р. Як видно з таблиці, виручка від реалізації у звітному році зменшилась на 20%, що у абсолютному вираженні становить 1000000 грн. Зазначені зміни свідчать про зменшення обсягів господарювання на підприємстві, зокрема, зменшення обсягів виробництва і реалізації.Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що головна мета фінансового менеджменту - забезпечення зростання добробуту власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій. В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує багато задач, основними серед яких є: - забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; У контрольній роботі були розглянуті такі аспекти фінансового менеджменту, як класифікація та управління витратами, а також управління операційними ризиками.

План
Зміст

Вступ

1. Класифікація витрат за характером поведінки

2. Операційний ризик фірми

3. Практичне завдання

Висновки

Використана література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?