Управління операційним прибутком на прикладі підприємств харчової промисловості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 151
Методики удосконалення управління операційним прибутком на підприємствах харчової промисловості в ринкових умовах. Розрахунок зміни прибутку в залежності від коефіцієнту беззбитковості з урахуванням обмежень по потужності, поставкам, фінансовим ресурсам.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Спеціальність 08.06.01 - "Економіка, організація і управління підприємствами"Захист дисертації відбудеться "29" вересня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д.26.05801 у Національному університету харчових технологій за адресою 01033, м. Дисертацію присвячено удосконаленню методик управління операційним прибутком підприємств харчової промисловості. Розроблено методику розрахунку зміни прибутку в залежності від коефіцієнту беззбитковості з урахуванням обмежень по потужності, поставкам, фінансовим ресурсам, за сировиною, а також визначено межі значення коефіцієнту маржинального доходу. Проведено оцінку методики управління операційним прибутком з використанням операційного важеля. Проведена оценка использования методики управления операционной прибылью использованием операционной рычага, что позволило предприятиям ОАО "Запорожский хлебокомбинат №1", "Запорожский хлебокомбинат №2", "Запорожский хлебокомбинат №5" определить изменения прибыли при изменении объемов реализации продукции.В останній час значення прибутку і процесу управління ним значно зросло, так як швидкоплинні процеси в економіці вимагають від підприємств розширеного відтворення, оновлення процесу виробництва, прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Операційний прибуток відображає багатопланову систему економічних звязків на сучасному етапі розвитку суспільства, що впливає на конкурентноздатність продукції і підприємства. Проблема формування операційного прибутку завжди знаходилася у центрі уваги українських та зарубіжних учених - економістів. Варто відзначити, що питання формування операційного прибутку знайшли своє відображення у працях закордонних учених А.А. При дослідженні окремих аспектів управління операційним прибутком застосовуються методи системного аналізу (при розробці теорії визначення впливу системи управління прибутком на гармонізацію інтересів власників з інтересами держави та персоналу), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану та виділення факторів впливу на формування фінансових результатів підприємств харчової промисловості),монографічний (аналіз динаміки фінансових результатів підприємств харчової промисловості), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка формування і використання фінансових результатів) та інші.Прибуток запропоновано розглядати як найважливішу економічну категорію, що забезпечує розширене відтворення на засадах самофінансування; підвищує конкурентоспроможність підприємства; сприяє розвитку науково-технічного прогресу, матеріальної бази, усіх форм інвестування і є основною стратегічною метою і умовою функціонування підприємства в ринковій економіці; є джерелом сплати податків та забезпечує обєднання інтересів держави, підприємства, працівників, власників. У другому розділі "Сучасний стан управління операційним прибутком на підприємствах харчової промисловості" - проведено аналіз ефективності виробництва на підприємствах харчової промисловості України; обґрунтовано необхідність удосконалення управління операційним прибутком в сучасних умовах господарювання; удосконалено модель управління всіма складовими обєктами операційного прибутку, що характеризує роль цього прибутку підприємства в ринкових умовах. Система цих планів дозволяє використати різні методи планового формування операційного прибутку і забезпечити взаємозвязок всіх основних показників розвитку операційної діяльності підприємства з обсягами виробництва, собівартістю і прибутком в майбутньому періоді. Виконані в дисертації дослідження показали, що в процесі управління операційним прибутком необхідно враховувати різні методи планування: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод "CVP" або метод планування операційного прибутку з використанням системи "взаємозвязок витрат, обсягу реалізації і прибутку"; метод цільового формування прибутку; метод прогнозування грошового потоку; метод моделювання впливу факторів на прибуток. У третьому розділі - "Удосконалення методики управління операційним прибутком на підприємствах харчової промисловості"-з урахуванням існуючої методики визначення коефіцієнту беззбитковості О.Орлова, запропоновано методику розрахунку зміни прибутку в залежності від коефіцієнту беззбитковості з урахуванням обмежень по потужності, поставкам, фінансовим ресурсам, за сировиною, а також визначено межі значення коефіцієнту маржинального доходу; розроблено методику розрахунку обсягу реалізації продукції в натуральному вираженні, що забезпечує досягнення беззбитковості операційної діяльності з урахуванням середньозваженого маржинального доходу, що дозволить підприємствам харчової промисловості планувати і приймати управлінські рішення щодо формування операційного прибутку; дістало подальшого розвитку методика управління операційним прибутком з використанням операційного важеля.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?