Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 94
Управління оборотним капіталом. Вплив додаткового придбання матеріальних ресурсів на фінансовий стан підприємств. Використання маркетингових та логістичних принципів в процесі матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах кризи неплатежів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана у Криворізькому технічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Нусінов Володимир Якович, Криворізький технічний університет, завідувач кафедри обліку, аудиту та фінансового аналізу. Запоріжжя), завідувач кафедри економіки підприємств та маркетингу кандидат економічних наук, Проволоцька Олена Миколаївна, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету (м. Захист відбудеться "24" грудня 2004 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.09.052.01 у Криворізькому технічному університеті за адресою: 50000, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою: 50000, м.Сучасний етап розвитку економіки України супроводжується постійним дефіцитом оборотних коштів на більшості промислових підприємств, що, в значній мірі, є наслідком недосконалості існуючих механізмів управління процесом їх формування, витрачання та поповнення, незадовільним збереженням і використанням матеріальних ресурсів і готової продукції. В умовах становлення ринкових відносин наочно проявились недоліки діючих методів управління оборотними коштами, які обумовлені орієнтацією на командно-адміністративне регулювання господарською діяльністю, недостатньою гнучкістю системи управління, недосконалістю методів діагностики внутрішніх резервів підприємства та визначення найбільш перспективних ринкових пріоритетів. У звязку з цим розробка і обґрунтування пропозицій щодо удосконалення методів управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту на основі маркетингових та логістичних принципів є актуальним, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження і визначило його мету. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних і практичних підходів до розробки економічного механізму управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту, реалізація яких дозволить збалансувати запаси підприємства з реальною потребою, підвищити його ринкові позиції та ефективність функціонування. У дисертаційній роботі були використані такі загальнонаукові й спеціальні методи дослідження: логічного узагальнення і абстрагування - для вивчення тенденцій розвитку методології і уточнення напрямків удосконалення методів управління оборотними коштами на підприємствах; наукового обгрунтування - для визначення сутності і окремих складових механізму управління оборотними коштами; системного підходу - для дослідження складу і характеру взаємозвязків між елементами механізму; статистичний - для дослідження динаміки інформаційних показників і наявності звязку між ними; порівняльного і факторного аналізу - для аналітичної оцінки впливу різних факторів і визначення методичних основ динамічного моделювання процесів управління оборотними коштами; економіко-математичного моделювання - для формування інформаційних показників, що відображають різні стратегії управління оборотними коштами.У першому розділі - "Теоретичні основи управління оборотними коштами" - узагальнені підходи до управління оборотними коштами, доведена необхідність дослідження управління оборотними коштами як цілісної системи, визначено напрямки розвитку цієї системи в ринкових умовах. Аналіз наукової літератури та виконані дослідження свідчать, що у вітчизняній теорії аналізу продукції, незважаючи на зміну умов господарювання, переважає виробничий підхід, акцент робиться не на аналіз продажу та реалізації продукції, а на аналіз випуску продукції, незалежно від того, чи є попит на даний вид продукції, чи ні. У другому розділі - "Методичні аспекти оцінки економічного ефекту від управління оборотними коштами" - розроблено загальну методику оцінки ефекту від зміни фінансового результату виробництва та впливу закупівлі матеріальних ресурсів на фінансовий стан підприємства, досліджено сучасний стан оборотних коштів на ВАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК)» та ВАТ «Північний ГКЗ», проведено аналіз ефекту від зміни фінансового результату виробництва, зроблено висновки щодо подальшого розвитку та вдосконалення системи управління оборотними коштами, визначено фактори, які забезпечують підвищення ефективності управління оборотними коштами. Ефект від зміни фінансового результату виробництва доцільно розраховувати, виходячи не з кінцевого обсягу виробництва, а з величини його приросту по відношенню до початкової величини обсягу виробництва. Одержані залежності мають вигляд: по ВАТ «Північний ГЗК» (при R2=70%): V = 17,63М1 2,48М2 1,75М3 68,66М4 5,35М5 402,19М6 5199,75, (7) де V - обсяг виробництва обкотишів, т; М1 - величина витрат мелючих тіл, т; М2 - величина витрат вапняку, т; М3 - величина витрат електроенергії, тис.КВТ.год; М4 - величина витрат дизельного палива, т; М5 - величина витрат фільтротканини, м2; М6 - величина витрат автошин, шт.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?