Управління оборотними коштами підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 81
Економічна сутність, джерела формування та напрямки використання оборотних коштів. Складники системи управління обіговими коштами. Нормування фінансів у виробничих запасах та готовій продукції. Показники ефективності використання оборотного капіталу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Науковий керівник: КАЛАМБЕТ Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Офіційні опоненти: ЧУПІС Анатолій Віталійович, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри фінансів; ВАТЧЕНКО Олександра Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія, завідувач кафедри економіки підприємств. Захист відбудеться 4 січня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м.Запорукою їх стабільного розвитку є фінансова стійкість, за якої, раціонально керуючи фінансовими ресурсами, апарат управління підприємства здатний забезпечити безперебійний і стабільний процес виробництва продукції. Однак оборотні кошти в цих роботах, по-перше, розглядаються не як інтенсивна, найбільш активна, значуща частина механізму управління підприємством, а як екстенсивний економічний складник фінансових ресурсів підприємства; по-друге, при обґрунтуванні розміру оборотних коштів не враховуються специфічні особливості функціонування українських підприємств на сучасному етапі (недостатність інвестиційних коштів, наявність дебіторської й кредиторської заборгованості, інфляція, недосконале податкове законодавство, ускладнений доступ до кредитних ресурсів тощо). Вивчення існуючих у даний час методів обґрунтування розміру й напрямків використання оборотних коштів на підприємствах з різними типами виробництва приводить до висновку про необхідність розробки нового організаційно-методичного забезпечення формування оборотних коштів, джерел їх фінансування та напрямків використання, адекватного сформованим у ринковій економіці організаційно-економічним, технологічним та іншим особливостям функціонування підприємств. Недостатня теоретична й практична розробка проблем формування оборотних коштів з урахуванням аналізу особливостей функціонування підприємств у ринкових умовах і необхідність розробки організаційно-методичного забезпечення формування й використання оборотних коштів обумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та логіку побудови. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на підставі подальшого розвитку теоретичних положень та методичних підходів до управління оборотними коштами підприємства обґрунтовані й виносяться на захист такі наукові положення: вперше: - обґрунтовано методичні підходи до управління оборотними коштами підприємства через їх планування на підставі врахування системи факторів, а саме: факторів підвищення технічного рівня виробництва, факторів удосконалення організації виробництва, праці й управління, факторів зміни обсягу й структури продукції, урахування галузевих та інших відмінностей, що впливають на елементи оборотного капіталу;В якості синонімів використовуються терміни: оборотний капітал, оборотні кошти, оборотні активи, мобільні кошти, поточні активи тощо; акцент робиться не на економічному, а скоріше на бухгалтерському трактуванні: оборотні кошти як вартість активів розділу балансу "Оборотні активи" і, відповідно, капіталу, вкладеного в ці активи. Розглянувши позиції провідних вітчизняних та закордонних учених щодо визначення цього поняття, у дослідженні узагальнено сутність, характерні особливості й значення оборотного капіталу в такому визначенні: оборотний капітал - це майнові цінності, споживані однократно, створені за рахунок авансування грошових коштів і прирівняних до них засобів, призначені для забезпечення безперервності планомірного процесу виробництва й реалізації продукції, які включають у себе наступні елементи: запаси сировини й матеріалів; запаси незавершеного виробництва; запаси готової продукції на складі; витрати майбутніх періодів; товари відвантажені; дебіторська заборгованість; грошові кошти. У другому розділі "Організаційно-методичне забезпечення формування та аналізу ефективності використання оборотних коштів підприємства" на підставі аналізу діючих методик нормування оборотних коштів запропоновані заходи щодо їх удосконалення; наведений порядок розрахунку потреби підприємства в оборотному капіталі; запропонована класифікація факторів, що впливають на зміну ефективності використання оборотного капіталу; на основі узагальнення діючих методик аналізу ефективності використання оборотного капіталу підприємства запропоновані методичні підходи до здійснення попереднього аналізу ефективності; для оптимізації потреби підприємства в оборотних коштах розроблені методичні підходи до планування прямих витрат підприємства на підставі застосування ланцюгової матричної моделі та системи кайзен-костингу.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?