Управління оборотними активами - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Місце оборотних активів в економічній системі підприємства, їх сутність та стадії кругообігу. Оцінювання ефективності управління активами на підприємстві, основні етапи аналізу товарно-матеріальних цінностей. Склад і рух дебіторської заборгованості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені, як І.О. Метою дослідження є вивчення теоретичних засад та досвіду управління оборотними активами для виявлення основних чинників, що призводять до кризової ситуації з оборотними активами на підприємствах та визначення шляхів підвищення ефективності управління ними в умовах ринкової економіки. практичне проведення аналізу окремих показників управління активами ТЗОВ ВКФ “Візерунок” - на основі аналізу управління активами підприємства зясувати причини низької ефективності управління ними;Серед публікацій останніх років досить мало таких, які б були повністю присвячені дослідженню сутності понять “оборотний капітал”, “оборотні кошти” та “оборотні активи”, а поняття в переважній більшості публікацій розглядаються у контексті управління та контролю. активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року; Як вже зазначалось, оборотні кошти авансуються в оборотні фонди та фонди обігу, поєднання яких є економічною сутністю оборотних коштів, покликаних забезпечити безперервність усього процесу відтворення, в ході якого фонди обовязково проходять усі стадії від виробництва до споживання. Вони не приймають безпосередньої участі в процесі виробництва, їх призначення полягає в забезпеченні ресурсами процесу обігу, в обслуговуванні крогообороту засобів підприємства та досягненні єдності виробництва та обігу. На початковій стадії (постачання) обороту оборотні кошти авансуються у формі грошових коштів та переходять у форму виробничих запасів; на другій стадії (виробництво) - виробничі запаси передаються у виробництво, результатом цієї стадії є перехід оборотного капіталу, тобто ресурси перетворюються на продукцію, роботи або послуги; на третій стадії (реалізації) оборотні кошти знову отримують форму грошових коштів.Забезпеченість підприємства оптимальним розміром грошових коштів, який залежить від обсягу виробництва та швидкості оборотності оборотних активів, у тому числі і грошових коштів. Спожиті у процесі виробництва оборотні фонди вступають у сферу обігу вже у товарній формі (у вигляді готової продукції на складі та при відвантаженні), яка потім по мірі реалізації готової продукції переходить у грошову (грошові кошти при розрахунках, грошові кошти в касі підприємства та на його рахунках у банку). Особливу увагу при вивченні стану і структури оборотних активів підприємства приділяють аналізові стану запасів і витрат, аналізові стану розрахунків з дебіторами та аналізові руху грошових коштів. Аналізуючи дані таблиці значень підприємства за 2004 рік бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів підприємства мають інші запаси і витрати (34,38 % на кінець року ). Аналізуючи дані таблиці значень підприємства за 2005 і 2006 роки бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів підприємства в 2005 році мають запаси і витрати (34,36% на кінець року), в 2006 році розрахунки з дебіторами (15,55%).Вважаємо за доцільне шукати такі шляхи на кожній із стадій кругообігу оборотних активів. Отже, напрями підвищення ефективності використання оборотних активів можна виділити в три підгрупи, що представляють: 1) передвиробничу стадію; Саме за такими стадіями більшість авторів виділяють шляхи підвищення оборотності оборотних активів. На думку Молякова Д.С. крім зазначених вище шляхів підвищення оборотності оборотних активів на стадії підготовки до виробництва доцільним буде: - заміна дорогих матеріалів більш дешевими; В свою чергу тривалість виробничого циклу може бути скорочена внаслідок: упровадження потокових (зокрема, конвеєрних) методів обробки; зменшення тривалості міжопераційних періодів за рахунок ретельної підготовки виробництва, останнє передбачає зменшення перебоїв і забезпечення ритмічної роботи підприємств; застосування автоматичного устаткування, верстатів із числовим програмним управлінням, гнучких виробничих систем; підвищення змінності виробництва.Термін “оборотні активи” має в економічній теорії кілька синонімів - оборотні кошти, оборотний капітал, робочий капітал тощо. Таким чином, з точки зору підприємства, оборотні кошти аналізувалися як окремі обєкти, і такий ретроспективний аналіз був методологічно відірваний від прогнозування і не ставив за мету створення ефективної інформаційної системи для внутрішнього управління фінансовими ресурсами підприємства. З одного боку, вони виступають у вигляді активів, втілених у матеріальні цінності, засоби сфери виробництва та сфери обігу (виробничі запаси; матеріальні цінності у виробництві; готова продукція, незавершене виробництво; кошти в касі, на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банку).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?