Управління оборотними активами підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 83
Нормування оборотних коштів та визначення потреби в них. Аналіз коефіцієнта завантаження та рентабельності. Характеристика планування фінансових результатів, балансу прибутків і витрат. Шляхи підвищення ефективності використання фінансів підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти та науки УкраїниСтруктура і предметно-речовий склад, укрупнені компоненти оборотних активів (виробничі запаси, дебіторська заборгованість, кошти й їх еквівалентами, оптимізація управління вкладеннями у ці активи) - вимагають різного підходу у системі керування, оскільки вони містять істотну частку активів підприємства у цілому й у значною мірою визначають прибутковість і рентабельність, ефективність яких і конкурентоспроможність сучасного підприємства. Управління оборотними активами посідає особливе місце у системі підприємства. Теоретичні і практичні розробки системи управління оборотними активами належать до основному до підприємств, що працюють у відносно стабільній і передбачуваною економічному середовищі, тоді як проблеми управління оборотними активами за умов української економіки, реальна господарська практика управління має дуже суперечливий характер, обмежуючи застосування зарубіжних методик в українських умовах. Відповідно до мети задачі курсової роботі поставлені такі: - розглянути сутність, мети, завдання й принципи управління оборотними активами для підприємства; проаналізувати практику управління оборотними активами на конкретному підприємстві;Серед публікацій останніх років досить мало таких, які б були повністю присвячені дослідженню сутності понять “оборотний капітал”, “оборотні кошти” та “оборотні активи”, а поняття в переважній більшості публікацій розглядаються у контексті управління та контролю. 3) активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року; Хомяк та ін. під оборотними коштами розуміють грошові ресурси, що авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності виробництва та реалізації продукції. Часто у вітчизняній літературі поняття “обігові кошти”, “оборотні кошти” та “оборотний капітал” ототожнюються (А.Н. Грошова форма, яку приймають оборотні кошти на третій стадії їхнього кругообігу, одночасно є і початковою стадією обороту коштів.Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які повязані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції. Значення нормування оборотних коштів полягає в: правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва; Заключний етап нормування - визначення норм та нормативів за окремими статтями оборотних коштів для підрозділів підприємств, де використовуються матеріальні цінності та виготовляється продукція. Таким чином, нормування оборотних коштів полягає у визначенні сум оборотних коштів, необхідних для утворення постійних мінімальних і в той же час достатніх запасів матеріальних цінностей, незнижуваних залишків незавершеного виробництва й інших оборотних коштів. У процесі нормування оборотних коштів визначають норму і норматив оборотних коштів.Як правило, мінімальна потреба підприємства в оборотних коштах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення, цільове фінансування та цільові надходження (із бюджету, галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих пасивів(рис 1.3). Підприємства, що вводяться в дію, формують оборотні кошти за рахунок коштів бюджету, пайових внесків членів-засновників, внесків іноземних учасників (для спільних підприємств), надходження від емісії цінних паперів. На вже діючих підприємствах власними джерелами фінансування оборотних коштів є прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, надходження від емісії цінних паперів, а також прирівняні до власних оборотних коштів сталі пасиви. Методика визначення власних оборотних коштів підприємства, яка зараз пропонується, не робить розмежування між сталими пасивами і короткотерміновими пасивами. Що більший розрив між терміном виплати заробітної плати і кінцевою датою періоду, за який вона сплачується, то вища заборгованість, то більше коштів підприємство може використати в господарському обороті.Коефіцієнт оборотності оборотних коштів - характеризує кількість оборотів оборотних коштів за визначений період: 2. Тривалість одного обороту: Економічне значення оборотності оборотних коштів полягає в тім, що підприємство може зробити і реалізувати з меншими оборотними коштами той же самий обсяг продукції з тими ж засобами випустити більше продукції. Коефіцієнт завантаження - скільки оборотних коштів припадає на кожну грошову одиницю реалізованої продукції - тобто обернений показник до коефіцієнту оборотності. Унаслідок прискорення оборотності фінансових коштів зменшується потреба в них, тобто відбувається процес вивільнення оборотних коштів з обороту. Розрізняють абсолютне (зменшення потрібної суми коштів) та відносне (реалізація більшої кількості продукції за фіксованої суми коштів завдяки поліпшення їхнього використання).

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність і класифікація оборотних коштів

1.2 Нормування оборотних коштів та визначення потреби в них

1.3 Джерела формування оборотних коштів

1.4 Показники стану і використання оборотних коштів

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Планування фінансових результатів

2.2 Планування балансу доходів і витрат

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?