Управління оборотними активами підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 81
Теоретико-методичні підходи і рекомендації щодо удосконалення управління оборотними активами підприємств. Специфічні риси оборотних активів підприємств на основі точок зору науковців. Особливості діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Державний вищий навчальний заклад АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри фінансів підприємств Захист відбудеться «_12_» листопада 2009 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 03113, м.В умовах розвитку ринкової економіки України особливого значення для кожного субєкта господарювання набувають оборотні активи, управління якими спонукає науковців і практиків до вирішення багатьох теоретичних і практичних питань. Відбувається постійне зменшення оборотних активів у сфері виробництва і накопичення їх у розрахунках, а в результаті цього підприємствам в обіг потрібно залучати додаткові фінансові ресурси. Актуальність теми повязана з необхідністю теоретичного обґрунтування вибору методів управління оборотними активами (як в цілому, так і за окремими їх складовими - запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями) при зміні внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на діяльність підприємства. Незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі питань, повязаних з управлінням оборотними активами, деякі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми, зокрема для підприємств гірничо-металургійного комплексу (далі - ГМК), недостатньо досліджено. Мета дисертаційного дослідження - на основі наукового узагальнення теоретичних засад управління оборотними активами, дослідження їх стану на підприємствах України (за видами економічної діяльності), а також на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, узагальнити теоретико-методичні підходи і розробити практичні рекомендації щодо удосконалення управління оборотними активами підприємств.У розділі 1 „Теоретичні основи управління оборотними активами підприємств” - на основі порівняльного аналізу поглядів науковців узагальнено та удосконалено визначення сутності оборотних активів; розглянуто чинники, що впливають на управління окремими складовими оборотних активів, встановлено ступень їх впливу; проведено критичний аналіз моделей управління оборотними активами, у тому числі виробничими запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами. На підставі проведеного здобувачем анкетного опитування працівників фінансових служб підприємств гірничо-металургійного комплексу зроблено висновки, що на оборотні активи найбільше впливають такі фактори: законодавча база регулювання, стан розвитку економіки, рівень конкуренції в галузі, професійний рівень менеджменту, конкурентоспроможність підприємства, облікова політика, що існує на підприємстві, організаційна культура. Встановлено, що врахування специфіки діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, а також врахування характеристик і обмежень в існуючих моделях управління оборотними активами та їх складовими (запасами, дебіторською заборгованістю і грошовими коштами) дозволить вдосконалити систему управління оборотними активами і в кінцевому підсумку, позитивно вплине на фінансові результати підприємства. У розділі 2 „Аналіз оборотних активів підприємств гірничо-металургійного комплексу” - досліджено тенденції щодо формування та ефективності використання оборотних активів вітчизняними підприємствами (за видами економічної діяльності); виявлено вплив на оборотні активи особливостей діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу; проаналізовано стан оборотних активів вибіркової сукупності підприємств гірничо-металургійного комплексу України. За результатами вертикального аналізу оборотних активів промислових підприємств України за 2000-2007 роки виявлено, що запаси товарно-матеріальних цінностей складали біля 23% в сумі оборотних активів промислових підприємств України, грошові кошти - 7-8%, поточні фінансові інвестиції 5-6%, а найбільшу питому вагу (50-60%) у складі оборотних активів займала дебіторська заборгованість.Встановлено, що економічна сутність оборотних активів полягає в авансованих в матеріальні і фінансові активи грошових коштах, які споживаються або реалізовуються впродовж одного виробничого циклу (чи 12 місяців) в рамках операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Особливістю функціонування оборотних активів слід вважати доцільність визначення оптимального розміру їх складових, що дозволить мінімізувати потребу в джерелах їх фінансування та підвищити ефективність використання.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?