Управління оборотними активами підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 81
Суть оборотних активів у сучасних умовах господарювання. Стан оборотних активів підприємств і управління ними в Україні, зокрема вибіркової сукупності підприємств промисловості та оптової торгівлі. Правове забезпечення управління оборотними активами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТДисертацію присвячено розробленню методологічних положень і методичних рекомендацій щодо формування ефективних підходів до управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах. У роботі розкрито економічну сутність поняття “оборотні активи”, визначено місце та роль управління ними в системі управління фінансами підприємств. Обґрунтовано вплив управління оборотними активами на витрати підприємства шляхом визначення економічної сутності витрат на управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, запасами, доведено необхідність різної класифікації витрат на управління запасами для промислових і торговельних підприємств. Розроблено методику оцінки управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями, методику управління портфелем дебіторської заборгованості, методику управління грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями. Определено влияние управления оборотными активами на затраты предприятия, раскрыта экономическая сущность затрат на управление дебиторской задолженностью, денежными средствами, текущими финансовыми инвестициями, запасами, предложена их классификация, доказана необходимость различной классификации затрат на управление запасами промышленных и торговых предприятий.Разом з тим, слід зазначити, що при дослідженні проблем управління оборотними активами недостатньо уваги приділяється витратам, які виникають у процесі управління оборотними активами; не враховуються особливості управління портфелем дебіторської заборгованості; не повною мірою обґрунтовуються логістичні підходи до управління запасами та не береться до уваги специфіка функціонування промислових і торговельних підприємств; мають місце недосконалі методичні підходи до управління грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиціями. Дисертаційна робота повязана з науково-дослідною тематикою КНУТД, зокрема з темами: "Розробка механізмів стратегічного розвитку підприємств легкої промисловості, системних технологічних комплексів автоматизованої підготовки виробництва та виготовлення конкурентоспроможної продукції з використанням методів дизайну, менеджменту та маркетингу в умовах ринкової економіки" (№ держреєстрації 0102U001413, 2002-2004 рр.) (особистий внесок автора полягає у розроблені методики управління портфелем дебіторської заборгованості), "Проблеми розвитку промислових підприємств на інноваційних засадах" (№ держреєстрації 0205U007035, 2005 р.) (особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні особливостей управління оборотними активами підприємств як складової інноваційної політики), "Розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції" (16.05.01.ДБ, р/н 0105U002389, 2005-2007 рр.). оцінити стан оборотних активів підприємств і управління ними в Україні, зокрема вибіркової сукупності підприємств промисловості та оптової торгівлі; актив господарювання промисловість торгівля дослідити правове забезпечення управління оборотними активами в Україні; При проведенні дослідження були використані такі методи: структурно-логічний та семантичний аналіз (для уточнення й упорядкування термінології в понятійному апараті управління оборотними активами), опитування (для виконання маркетингового дослідження з метою виявлення причин неефективного управління оборотними активами на промислових і торговельних підприємствах), методи бухгалтерського й управлінського обліку (при розробці класифікації витрат на управління оборотними активами), метод порівняльного аналізу (при дослідженні моделей управління оборотними активами), метод синтезу (при адаптації досвіду інших країн до специфіки функціонування вітчизняних підприємств), методи горизонтального й вертикального аналізу (при обґрунтуванні стану управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах), метод таксономічного моделювання (при оцінці впливу постачальників підприємства на рівень формування запасів), експериментальний метод (при апробації запропонованих у дисертаційному дослідженні методик). обґрунтовано методологічний підхід до класифікації витрат на управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями та запасами, враховано специфіку функціонування вітчизняних промислових і торговельних підприємств, яка відображена у розробленій класифікації витрат на управління запасами, що дає можливість обґрунтованіше приймати рішення в процесі управління оборотними активами та оптимізувати витрати підприємств;У першому розділі "Теоретичні засади управління оборотними активами" розглянуто економічну суть оборотних активів у сучасних умовах господарювання, визначено роль і обґрунтовано методологічні засади управління оборотними активами, проаналізовано його правове забезпечення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?