Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 156
Напрями удосконалення управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості. Аналіз методичних підходів теорії правління обігом грошей. Основна оцінка впливу системи керівництва маєтністю на фінансовий стан досліджуваних виробництв.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ УДК 336.012.23 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Чернігівському державному інституті економіки і управління Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Коваленко Лариса Олексіївна, Чернігівський державний інститут економіки і управління, завідувач кафедри фінансів. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Столяров Василь Федосійович, Київський національний університет технології та дизайну, завідувач кафедри фінансів; Захист відбудеться “_30_” червня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.При оцінці ефективності управління оборотним капіталом фінансові служби підприємств, як правило, використовують стандартний набір показників, рекомендований Міністерством економіки України, Держкомстатом України. У ринкових умовах виникла потреба в розробці комплексної системи управління оборотним капіталом та методики оцінки її впливу на фінансовий стан підприємств з урахуванням особливостей галузей промисловості. До них слід віднести проблеми забезпечення оборотним капіталом з визначенням структури та джерел його формування, проведенням оцінки впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан і діяльність підприємств. У процесі дослідження використовувалися такі методи: структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури дисертаційної роботи); історичний метод (при класифікації шкіл еволюційного розвитку теорії управління оборотним капіталом); економіко-математичні методи (при розробці моделі оптимізації обсягів і структури оборотного капіталу та комплексної оцінки впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості); прогностичний метод (експертні оцінки при розробці інструментарію оптимізації обсягів оборотного капіталу); прийоми статистичних методів, а саме: порівняння - для зіставлення фактичних даних звітного та попередніх років; кореляційний аналіз - для визначення та кількісної оцінки звязків між фінансовими показниками підприємства; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції. удосконалено: - комплексну систему управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості, яка передбачає управління оборотним капіталом на кожній стадії кругообігу (в процесі формування запасів, виробництва, реалізації), а також управління його складовими елементами (запасами, незавершеним виробництвом, готовою продукцією, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами), що сприяє ефективному використанню оборотного капіталу на підприємствах харчової промисловості;У першому розділі “Теоретико-методологічні основи оборотного капіталу” подано теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних рекомендацій щодо управління оборотним капіталом, а саме: досліджено різні визначення економічної сутності оборотного капіталу; запропоновано класифікацію шкіл еволюційного розвитку теорії управління оборотним капіталом; дано авторське тлумачення економічної сутності оборотного капіталу; обґрунтовано стратегії управління оборотним капіталом та оцінку їх впливу на фінансовий стан підприємств; запропоновано комплексну систему управління оборотним капіталом та принципи її побудови для підприємств промисловості. У роботі обґрунтовано, що управління оборотним капіталом - це система, яка включає декілька підсистем, а саме: управління на кожній стадії кругообігу (в процесі формування запасів, виробництва, реалізації), управління складовими елементами оборотного капіталу (виробничі запаси, дебіторська заборгованість, готова продукція, грошові кошти), кожна з яких, маючи свою специфіку і інструментарій, поєднана з іншими взаємним впливом на кінцевий результат обороту. Поряд з цим ефективна система управління оборотним капіталом повинна базуватися на принципах адекватності (забезпечення виробництва оборотним капіталом у необхідних обсягах і структурі), результативності (досягнення прибутковості), гнучкості (можливості врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів), керованості (можливості внесення тимчасових змін залежно від потреб виробництва). Доведено, що всі ці принципи повинні діяти одночасно, оскільки вони визначають умови рівноваги та ефективного функціонування системи управління оборотним капіталом, а рівень реалізації принципів може слугувати критерієм якості самої системи управління оборотним капіталом.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?