Управління оборотним капіталом промислових підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 104
Сутність та зміст управління оборотним капіталом. Механізм впливу керуючої системи підприємства на величину та структуру оборотного капіталу. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу і джерел його фінансування на промислових підприємствах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано в Гуманітарному університеті "Запорізький інститут державного та муніципального управління". Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Нусінов Володимир Якович, Криворізький технічний університет Міністерства освіти і науки України; завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент Нестеренко Жанна Кирилівна, Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри Захист відбудеться "27" вересня 2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К12.052.02 у Приазовському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 87500, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Приазовського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 87500, м.Вивчення опублікованих праць і практики господарської діяльності показало, що достатнього висвітлення не дістали принципово важливі питання, повязані з формуванням ефективної політики управління оборотним капіталом промислових підприємств. Особливості формування оборотного капіталу в промисловості з використанням математичних методів не знайшли достатнього висвітлення в економічній літературі, а обґрунтування оптимальної системи управління оборотним капіталом промислових підприємств у сучасних умовах адаптації до світових вимог не привернуло достатньої уваги науковців. Актуальність вищевикладених аспектів формування ефективної політики управління оборотним капіталом промислового підприємства, недостатній їх теоретичний розгляд і практичне застосування зумовили вибір теми дисертації, її мету, завдання і напрями дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення засад ефективного використання оборотного капіталу на промислових підприємствах України та розробка методичних підходів щодо формування системи управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки, реалізація яких буде сприяти забезпеченню конкурентоспроможності субєктів господарювання. Для реалізації мети дослідження було поставлено і вирішено такі задачі: проведено теоретичне дослідження сутності та змісту управління оборотним капіталом, системи фінансово-економічного управління та розглянуто особливості функціонування системи управління оборотним капіталом на промислових підприємствах;У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення, розроблено методичні підходи і практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму управління оборотним капіталом промислових підприємств, спрямовані на вдосконалення загальної схеми управління підприємством відповідно до стратегії його розвитку. У першому розділі „Теоретичні і методологічні засади управління оборотним капіталом промислових підприємств” удосконалено наукове визначення економічної категорії „оборотний капітал”, досліджено основу оборотного капіталу з погляду функцій, які він виконує у виробничому процесі, наведено розгорнену класифікацію оборотного капіталу промислових підприємств, визначені чинники, що впливають на політику управління оборотним капіталом підприємств, сформовано механізм впливу керуючої системи підприємства на величину та структуру оборотного капіталу. За результатами теоретичного аналізу структури, завдань та елементів системи управління оборотним капіталом у дисертації пропонуються такі етапи формування завдань управління оборотним капіталом: аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства в попередньому періоді; вибір однієї моделі управління оборотним капіталом з чотирьох відомих: ідеальної, агресивної, консервативної, помірної; забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю та рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотного капіталу; оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних активів; нормування частини оборотних активів; визначення джерел фінансування оборотного капіталу. У другому розділі „Оцінювання ефективності формування і використання оборотного капіталу промислових підприємств” проаналізовано рівень забезпечення промислових підприємств оборотним капіталом, досліджено тенденції впливу економічних перетворень в Україні на формування оборотного капіталу промислових підприємств, удосконалено методику аналізу ефективності використання оборотного капіталу на промислових підприємствах України, проведено оцінку джерел формування оборотного капіталу підприємств. Скорочення тривалості обігу оборотного капіталу під впливом інтенсивності означає підвищення ефективності його використання за рахунок прискорення оборотності, і навпаки, екстенсивність впливає на подовження тривалості обороту капіталу, а отже, є негативним чинником для ефективності використання капіталу.У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження здійснено теоретичне обґрунтування та практичне розвязання актуальної задачі з удосконалення управління оборотним капіталом промисловог

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?