Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 184
Діагностика стану, рівня використання, особливостей та джерел формування оборотного капіталу молокопереробних підприємств. Характеристика критеріїв визначення рівня впровадження та оцінювання ефективності системи менеджменту основних фондів організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Яловий Гаррі Кирилович,Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки кандидат економічних наук, доцент Ковальчук Інна Володимирівна, Національний університет харчових технологій (м.Київ), доцент кафедри економіки та права Захист відбудеться „_14_” травня 2009 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.Це зумовлює обєктивну необхідність створення відповідних організаційно-економічних передумов для ефективного управління оборотним капіталом, що дозволить раціонально використовувати матеріальні і фінансові ресурси, спрямовувати їх певну частину на вдосконалення та розвиток виробництва. Найважливішими теоретичними та прикладними аспектами, що потребують подальшої розробки, є виявлення змін і резервів, що склалися у структурі оборотного капіталу та операційного циклу, методики оцінювання їхнього впливу на відтворювальні процеси підприємств, розробка заходів щодо формування та вдосконалення системи управління оборотним капіталом і визначення її ефективності. Розвязання окресленого кола проблемних питань повязане з необхідністю побудови цілісної системи управління оборотним капіталом, яка дозволить на основі систематизованої інформації приймати адекватні сучасним умовам рішення з підвищення ефективності діяльності підприємства. Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку ефективної системи управління оборотним капіталом на молокопереробних підприємствах України. удосконалено: · визначення поняття «оборотний капітал» підприємства як комплексної економічної категорії, що має фінансову і матеріально-ресурсну природу та обгрунтувано значення менеджменту оборотним капіталом у системі забезпечення ефективності діяльності підприємства;У розділі 1 „Теоретичний базис процесу управління оборотним капіталом підприємства” поглиблено розуміння сутності та взаємозвязку економічних категорій «оборотний капітал», «оборотні активи» та «оборотні кошти» і визначено їх роль у ринковому механізмі функціонування субєктів господарювання. Проте, двоїстість природи капіталу незалежно від специфіки господарської діяльності характеризує матеріальну і вартісну форми, оскільки капітал є і джерелом, і результатом діяльності підприємства. У роботі зроблено висновок, що оборотний капітал є комплексним поняттям, яке характеризує процес ресурсного обороту на підприємстві. За результатами узагальнення наукових досліджень обґрунтовано визначення системи управління оборотним капіталом як сукупності узгоджених між собою принципів, завдань, елементів і методів, які регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень щодо напрямку (планування, облік, контроль, адміністрування, бюджетування тощо) руху оборотного капіталу в заданих параметрах для досягнення місії та цілей підприємства. Для проведення поглибленого аналізу ефективності формування й використання оборотного капіталу в роботі здійснено групування молокопереробних підприємств за ознакою обсягу оборотного капіталу: перша група - 11 підприємств з оборотним капіталом до 30 тис.грн, друга - 8 підприємств з оборотним капіталом до 80 тис.грн і третя - 4 підприємства з оборотним капіталом більше 80 тис.грн.Існуючі у вітчизняній і зарубіжній літературі трактування категорії “оборотний капітал” носять фрагментарний характер і не висвітлюють ряд особливостей, які дозволяють розкрити системний та процесний підходи та їх зміст. За результатами теоретичного дослідження встановлено, що оборотний капітал необхідно розглядати з економічної точки зору як комплексне поняття, що характеризує процес ресурсного обороту на підприємстві. Запропоновано трактувати оборотний капітал як кошти, вкладені в активи; як майнові цінності, що обслуговують поточну виробничо-господарську діяльність, які здійснюють повний оборот за один виробничий цикл і свою вартість повністю переносять на вартість створюваного продукту. Для забезпечення методологічної комплексності загального управління підприємством та оборотним капіталом необхідно використовувати матричний метод аналізу впливу рівня ефективності менеджменту окремими елементами оборотного капіталу на результативність діяльності підприємства, що дозволяє виявляти недоліки та обґрунтовувати напрями вдосконалення системи управління оборотним капіталом. У сучасних умовах господарювання управління оборотним капіталом має бути системним і враховувати особливості кожного окремого підприємства.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?