Управління об’єктами інтелектуальної власності авіабудівних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 138
Узагальнення теоретичних основ управління та економіко-математична модель формування і використання об’єктів інтелектуальної власності та розроблення науково-методичних та практичних рекомендацій з їх удосконалення на авіабудівних підприємствах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИУ роботі узагальнено теоретичні основи управління формуванням і використанням обєктів інтелектуальної власності та розроблено науково-методичні та практичні рекомендації з їх удосконалення на авіабудівних підприємствах. Проаналізовано науково-теоретичні аспекти управління обєктами інтелектуальної власності на підприємстві, вдосконалено класифікацію обєктів інтелектуальної власності, визначено підходи до управління портфелем обєктів інтелектуальної власності. Розроблено методичні підходи до формування системи управління обєктами інтелектуальної власності за рахунок виокремлення трьох підсистем: формування обєктів інтелектуальної власності, використання обєктів інтелектуальної власності, моніторингу та контролю обєктів інтелектуальної власності. Удосконалено підходи до визначення ефективності системи управління обєктами інтелектуальної власності на підприємстві за рахунок виділення узагальнюючого показника та індивідуальних показників ефективності виконання функцій управління та їх розподілу на три групи: показники ефективності формування, використання, моніторингу та контролю обєктів інтелектуальної власності. Проанализированы научно-теоретические аспекты управления объектами интеллектуальной собственности на предприятии, усовершенствована классификация объектов интеллектуальной собственности, определены подходы к управлению портфелем объектов интеллектуальной собственности.Отримавши правову охорону у вигляді патентів, свідоцтв або інших охоронних документів, інтелектуальна власність перетворюється на цінний актив підприємницької діяльності; підвищує конкурентоспроможність підприємства, його привабливість для потенційних інвесторів або кредитно-фінансових установ; збільшує ринкову вартість підприємства в разі його продажу, застави або злиття з іншим підприємством. В умовах постіндустріальної економіки, що базується на використанні інтелектуальних активів, питання сутності, оцінки, визначення в обліку та управління обєктами інтелектуальної власності (ОІВ) авіабудівних підприємств, як науковомістких, є надзвичайно актуальними, що і зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету і завдання. Проте ці роботи зосереджені в основному на правових аспектах даної сфери, а питання розвитку організаційно-економічних принципів комерціалізації та управління ОІВ на українських авіаційних підприємствах залишилися мало дослідженими. При розробці теоретико-методичних положень щодо управління ОІВ авіаційних підприємств було використано загальнонаукові методи, які застосовуються при вивченні соціально-економічних процесів і явищ, а саме: діалектичний, системний, абстрактно-логічний, історико-еволюційний метод при вивченні досвіду та здійсненні теоретичних узагальнень і систематизації основ управління ОІВ на підприємстві; розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, порівняння, аналізу і синтезу для аналізу стану формування та використання, управління ОІВ на авіапідприємствах; аналогії і моделювання при створенні системи управління та економіко-математичної моделі формування портфелю ОІВ та інші загальноприйняті методи економічного дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні науково-методичних положень управління ОІВ підприємств та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо формування системи управління ОІВ авіабудівних підприємств.У першому розділі «Наукові підходи до управління обєктами інтелектуальної власності» наведено результати узагальнення наукової літератури з питань формування інформаційного суспільства та визначено роль інтелектуальної власності в його побудові; досліджено сутність та класифікацію ОІВ підприємств; розглянуто науково-теоретичні основи управління ОІВ підприємств та визначено підходи до формування портфелю ОІВ підприємства. Запропоновано визначення поняття «управління обєктами інтелектуальної власності» як системи функцій, цілей, задач, методів впливу на ОІВ та заходів, що передбачають формування, правову охорону, використання (комерціалізацію), моніторинг та захист прав на ОІВ з метою отримання прибутку. Розробка системи управління ОІВ на базі запропонованої схеми - складна наукова проблема для підприємства, вирішення якої дозволяє визначити конкретні напрямки реалізації системи, значно підвищити ефективність прийняття управлінських рішень на підприємствах, а в кінцевому підсумку і функціонування самої системи управління ОІВ. Суть інформаційного забезпечення управління ОІВ підприємств полягає у здійсненні сукупності заходів, спрямованих на надання необхідної для ефективного управління інформації щодо ОІВ, їх охорони, використання, характеру та обсягу прав заявників і власників охоронних документів на всіх етапах управління ОІВ: формування (створення), використання (комерціалізації) та контролю за їх використанням в господарському обороті.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?