Управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах агропромислового комплексу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 212
Розкриття сутності і дослідження складу нематеріальних активів та визначення їх економічної природи. Визначення стану інноваційної діяльності на підприємствах аграрного сектору. Формування цілісного підходу до оцінки вартості нематеріальних активів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Дніпропетровський державний аграрний університет 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиРобота виконана на кафедрі інформаційних систем Уманського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор ЖАВОРОНКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Уманський державний аграрний університет професор кафедри інформаційних систем Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН СИТНИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Українська академія аграрних наук м.Київ віце-президент кандидат економічних наук, старший науковий співробітник МОССАКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ Київський славістичний університет професор кафедри обліку і аудиту Захист відбудеться „11 ”грудня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м.В умовах переходу до ринкових відносин у складі майна субєктів господарювання зявився своєрідний вид засобів, що не має речової форми - нематеріальні активи. Світова практика свідчить про посилення ролі нематеріальних активів (НМА) у системі нарощування національного багатства, при цьому в економічно розвинутих країнах спостерігається зростання частки вартості обєктів інтелектуальної власності у вартості майна компанії. Значний внесок у розвиток теорії і практики питань управління, обліку, економічного аналізу і аудиту інтелектуальної власності та нематеріальних активів здійснили вітчизняні вчені-економісти: В. Незважаючи на значну кількість наукових праць та вагомі досягнення в області формування, управління та ефективності використання нематеріальних активів, залишились дискусійними ряд теоретичних положень і практичних проблем щодо розробки системи управління нематеріальними активами на підприємствах АПК, їх аудиту і контролінгу, оцінки ефективності використання. Теоретичну та методологічну основу досліджень склали праці вітчизняних і зарубіжних учених, положення і стандарти діючого облікового, податкового та інших законодавств із питань формування, правового захисту, оцінки, обліку, амортизації, аудиту нематеріальних активів, інша спеціальна література, матеріали конференцій із проблем формування, управління, обліку, аудиту та ефективності використання НМА, офіційні матеріали Державного комітету статистики й органів статистики Черкаської області; матеріали, що отримані автором унаслідок вивчення стану нематеріальних активів на підприємствах: фінансова звітність, результати маркетингових досліджень.У першому розділі «Наукові засади управління нематеріальними активами на підприємстві» розглянуто суть та еволюцію теорії нематеріальних активів в сучасному вимірі завдань розвитку економіки; науково-теоретичні аспекти формування та управління нематеріальними активами підприємства; перехід підприємств АПК на інноваційну модель розвитку і управління НМА. Узагальнюючи дослідження, ми сформулювали основні особливості НМА: відсутність матеріальної основи; відсутність наміру продажу нематеріальних активів за умови прибуткової діяльності підприємства; термін використання більше одного року; відсутність корисних відходів; не підлягають фізичному зносу; підвищений ступінь ризику за спробу одержати дохід від застосування подібних активів; обєкт може бути відокремлений від підприємства (крім гудвілу, який не може бути відокремлений від підприємства); може мати повторний продаж на ринку; може бути достовірно визначена вартість обєкта. Як свідчить узагальнення науково-літературних джерел, не існує єдиної точки зору щодо трактування поняття «нематеріальний актив», але всі вони дозволяють стверджувати, що нематеріальні обєкти є активами незважаючи на те, що не мають речового втілення. На нашу думку, гудвіл - це актив, що знаходиться у складі нематеріальних активів підприємства, не має матеріальної форми, не відокремлений від підприємства, вартість якого змінюється залежно від ринкових умов, та здатний приносити додаткові економічні вигоди. У третьому розділі «Удосконалення управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах АПК» розроблено систему управління нематеріальними активами на підприємствах АПК; обґрунтовано застосування в управлінському обліку та аудиті НМА контролінгу; зясовано напрями підвищення ефективності використання НМА.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та вирішення актуального науково-практичного завдання зі створення системи управління нематеріальними активами та визначення ефективності їх використання на підприємстві у вимірі економіки знань.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?