Управління науково-технічним прогресом на основі удосконалення системи ризик-менеджменту інновацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Розроблення методичних підходів до вибору методу оцінки ризику інновацій у залежності від етапу реалізації інноваційного проекту. Характеристика механізмів структурної декомпозиції факторів ризику по стадіях життєвого циклу інноваційного проекту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УДК 330.341.1:658.589 управління НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ Спеціальність 08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресомУ дисертаційній роботі систематизовано методи якісної та кількісної оцінки ризиків, виходячи з можливості використання у ризик-менеджменті інновацій; розроблено методичні підходи до вибору методу оцінки ризику інновацій у залежності від етапу реалізації інноваційного проекту; запропоновано авторське визначення економічного змісту поняття “ризик інновацій”; виділено категорію специфічних ризиків інновацій, розроблено їхню класифікацію і проведено аналіз розподілу їх основних видів по стадіях життєвого циклу інноваційного проекту; розроблено комплексну систему ризик-менеджменту інновацій та запропоновано рекомендації щодо механізму визначення складових елементів її окремих етапів; розроблено механізм структурної декомпозиції факторів ризику по стадіях життєвого циклу інноваційного проекту; удосконалено систему критеріїв вибору оптимального методу урахування ризику при оцінці інноваційних проектів; удосконалено науково-методичні підходи до розрахунку очікуваного ефекту інноваційного проекту в рамках концепцій ймовірностної, інтервальної та інтервально-ймовірностної невизначеності; удосконалено науково-методичні підходи до формування системи обмежень при використанні методу корегування норми дисконту для інноваційних проектів та критеріїв визначення приросту ризикової премії для основних видів специфічних ризиків інновацій. життєвий цикл інновація ризик В работе проведена систематизация подходов к трактовке понятий “риск” и “риск-менеджмент”, выявлены особенности и виды рисков инноваций, выделены основные факторы неопределенности в инновационном предпринимательстве, проведен комплексный сравнительный анализ основных традиционных методов оценки риска с точки зрения возможности их использования в риск-менеджменте инноваций. Учитывая выделенные в работе особенности форм проявления и причин возникновения неопределенности в инновационном бизнесе, в работе уточнено определения термина “риск инноваций”, обоснована необходимость разделения понятий “риск инновационной деятельности предприятия” и “риск инновационного проекта” как двух взаимозависимых составляющих понятия “риск инноваций”. В работе разработаны концептуальные основы формирования комплексной системы риск-менеджмента инноваций, а также рекомендации относительно механизма определения целесообразности сбора дополнительной информации, построения карты рисков инноваций, построения матрицы ожидаемых ущербов, выбора степени диверсификации ассортимента продукции как составных элементов отдельных этапов указанной системы, разработан авторский подход к выбору конкретного метода оценки риска инноваций в зависимости от этапа реализации инновационного проекта. С целью усовершенствования процедуры идентификации рисков разработан механизм структурной декомпозиции факторов риска по стадиям жизненного цикла инновационного проекта: сформирован типичный перечень основных факторов риска, которые возникают на каждой стадии, разработаны механизмы экспертной оценки значимости каждого фактора риска для данной стадии, иерархизации факторов риска в рамках каждой стадии, оценки интегрального уровня риска каждой стадии, иерархизации стадий жизненного цикла проекта по уровню риска.Як свідчить світовий досвід, рівень розвитку більшості країн-лідерів світового ринку в останні десятиріччя в значній мірі визначається темпами інтенсифікації науково-технічного прогресу (НТП), а також здатністю створювати інновації та впроваджувати їх у масове виробництво. Разом з тим, формування цілісної системи ризик-менеджменту інновацій ще далеко від завершення, подальшого дослідження вимагає комплекс питань, повязаних із класифікацією ризиків інновацій, їх якісною і кількісною оцінкою, урахуванням фактору невизначеності при управлінні інноваційними проектами. Дисертант брала участь як співавтор у виконанні наступних тем і програм: „Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку” (№ДР 0103U007663), де автором визначено концептуальні підходи до формування системи ризик-менеджменту інновацій; „Проблеми економіки і управління розвитком підприємств у транзитивній економіці” (№ДР 0103U004592), де автором викладено рекомендації щодо удосконалення процедури урахування невизначеності при оцінці ефективності інноваційних проектів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?