Управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Механізм кредитування довгострокових програм розвитку економіки України, роль банківських установ в управлінні ним. Оцінка ефективності кредитної діяльності банківських установ України. Адаптація світового досвіду кредитування до вітчизняних умов.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Львівський національний університет імені Івана ФранкаСпеціальність: 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України КРУПКА Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. Захист відбудеться 22 листопада 2005 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м.Тому управління кредитуванням на сучасному етапі набуває особливої ваги. Ними досить детально розглянуто теоретичні та методологічні основи кредитних відносин, банківську діяльність у сфері інвестицій, управління ризиками, що виникають нині при кредитуванні розвитку національної економіки, загальні засади функціонування фінансового та кредитного механізмів. Проблема адекватного управління механізмом кредитування довгострокових програм задля їх виконання зумовлює актуальність дослідження сутності механізму кредитування довгострокових програм розвитку національної економіки, ефективності управління ним, а також пошук напрямів удосконалення управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки України. Моделювання вжито для побудови моделі управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки на мікрорівні, моделі формування і використання довгострокових цільових депозитів банками України, а економіко-математичне моделювання - для побудови моделей регресії. У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки України, що дало змогу одержати теоретичні і практичні результати, які мають наукову новизну та характеризують особистий внесок автора, зокрема: уперше: - запропоновано авторське тлумачення поняття “механізм кредитування довгострокових програм розвитку економіки” як сукупності методів кредитування, форм кредиту, важелів та інструментів, що створюють належні умови здійснення кредитних відносин при кредитуванні довгострокових програм розвитку національної економіки з дотриманням принципів кредитування, за відповідного правового, нормативного та інформаційного їх забезпечення;У першому розділі дисертаційної роботи “Теоретико-методологічні основи управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки” досліджено методологічні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки: розглянуто суть довгострокових програм, проведено їх класифікацію; розкрито зміст та структуру механізму кредитування довгострокових програм розвитку економіки; організацію управління кредитуванням програм банківськими установами України. Дисертант пропонує розглядати механізм кредитування довгострокових програм розвитку економіки як сукупність методів кредитування, форм кредиту, важелів та інструментів, що створюють належні умови здійснення кредитних відносин при кредитуванні довгострокових програм розвитку економіки з дотриманням принципів кредитування, за відповідного правового, нормативного та інформаційного їх забезпечення. У роботі засвідчено, що організація управління кредитуванням довгострокових програм розвитку економіки банківськими установами передбачає налагодження і впорядкування процесу кредитування відповідно до чинного законодавства та спрямована на забезпечення належних умов управління механізмом кредитування. Дисертантом встановлено, що організація управління кредитуванням довгострокових програм розвитку економіки банківськими установами включає формування структурних підрозділів, діяльність яких повязана із кредитуванням, а також упорядкування та підтримання звязків між ними. У другому розділі дисертаційної роботи “Ефективність управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку вітчизняної економіки” проаналізовано наявні довгострокові програми розвитку промисловості та їх фінансово-кредитне забезпечення в умовах трансформації вітчизняної економіки, обґрунтовано послідовність управління механізмом кредитування довгострокових програм банківськими установами України, проведено оцінку ефективності кредитної діяльності банківських установ та прогнозування банківського довгострокового кредитування.Розвиток промисловості є вагомим чинником зростання вітчизняної економіки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?