Управління майновими ризиками підприємства як спосіб забезпечення його економічної безпеки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Ризик як поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій. Розвиток та розробка теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вибору металургійними підприємствами дієвого механізму управління майновими ризиками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано в Національній металургійній академії України (НМЕТАУ, м. Дніпропетровськ) Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Савчук Лариса Миколаївна, декан факультету компютерних систем, енергетики і автоматизації Національної металургійної академії України. Захист відбудеться «29» жовтня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К12.052.02 у Приазовському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 87500, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Приазовського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 87500, м.Більшість рішень відносно ефективної організації й управління бізнесом приймається в умовах невизначеності, яку підприємство прагне подолати, щоб скоротити рівень втрат, спричинених ризиком. Майнові ризики обєктивно неминучі в діяльності підприємства, отже, виникає потреба в пошуку шляхів запобігання втратам, що виникають внаслідок їх дії. Таким чином постає питання щодо дієвого управління даним видом ризику, у вирішенні якого провідне місце належить можливості і вмінню передбачити й мінімізувати майнові ризики, визначивши загальні й конкретні причини та головні обставини їх виникнення, їх ступінь, а також розробці альтернативних напрямів діяльності підприємства в умовах прояву ризиків. Враховуючи обєктивність існування майнових ризиків у своїй діяльності, підприємство повинно створювати спеціальні резерви для їх часткового відшкодування, вести пошук додаткових джерел, забезпечуючи таким чином стабільне, максимально ефективне й безперебійне функціонування всіх своїх ресурсів, що у свою чергу є головною метою досягнення економічної безпеки підприємства. У ході дослідження були використані такі методи: структурно-логічного аналізу - для побудови логіки та структури дисертаційної роботи; системного підходу, аналізу й синтезу - з метою визначення економічної сутності майнових ризиків, майнового захисту та для розробки концепції організаційно-економічного механізму управління майновими ризиками підприємства; теорії ризику, теорії імовірності й математичної статистики - для обґрунтування критеріїв оптимізації варіантів управління майновими ризиками й характеристики розподілу величини реально виникаючих збитків.У першому розділі «Теоретичне обґрунтування потенційних можливостей підприємства в процесі забезпечення його економічної безпеки» розвинуто теоретичні засади майнового захисту як складової економічної безпеки, досліджено просторово-часові трансформації поглядів на економічну сутність ризиків та методів управління ними, запропоновано фасетну систему класифікації ризиків субєктів господарювання, а також обґрунтовано структуру, завдання та принципи функціонування організаційно-економічного механізму управління майновими ризиками підприємства. Тому, погляди автора збігаються з думкою інших дослідників стосовно того, що замість категорії «загроза» можна використовувати категорію «ризик», оскільки ризик - це більш вузьке й конкретизоване поняття. Обґрунтовано, що внаслідок нестабільності й непередбачуваності економічної ситуації, у якій функціонують підприємства, одним із важливих завдань керівників є своєчасна оцінка й ефективне управління майновими ризиками з метою забезпечення економічної безпеки. 3), яка дозволяє: групувати ризики за їх видами залежно не від окремо взятих ознак та критеріїв, а від необхідного кількісного та якісного набору тих чи інших параметрів, які можуть доповнюватися й уточнюватися в міру розвитку видів і типів ризику; проводити класифікацію видів ризиків з наперед визначеною метою та параметрами; виключити дублювання ознак у різних критеріях і досягти компактності та зручності у використанні; із всього кола можливих видів ризиків обрати ті, які повністю відповідають заданим параметрам і максимально враховують інтереси підприємства. У другому розділі «Методичні підходи при створенні та функціонуванні механізму управління захистом від майнових ризиків металургійних підприємств» запропоновано методичний підхід щодо визначення непрямих витрат металургійного підприємства в умовах реалізації майнових ризиків; здійснено моделювання показників стосовно вибору доцільного варіанта відшкодування майнових ризиків; визначені параметри побудови моделей зниження витрат, повязаних з майновими ризиками; розроблена методика застосування моделей змішаного відшкодування з метою мінімізації витрат підприємства на відшкодування збитків від майнових ризиків.У дисертаційній роботі наведено науково-теоретичне обґрунтування й розроблені практичні рекомендації щодо вибору металургійними підприємствами дієвого механізму управління майновими ризиками. Досліджено економічну сутність понять невизначеності та ризику як безперечних факторів діяльності підприємства, проаналізовано ризик з позиції економічної безпеки.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?