Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 175
Логістика як засновник потокового мислення. Діалектика відтворювальних і логістичних процесів підприємства. Основні підходи до визначення категорії запасу. Принципи інтегрованого підходу. Час – ключовий фактор управління функціональним логістичним циклом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук спеціальність: Економіка та управління підприємствами (переробна промисловість) тема: Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходуНа основі використання закономірностей відтворювальних процесів сформульовано логістичні визначення матеріального, фінансового потоку, запасу. Удосконалено методичні підходи до аналізу матеріального і фінансового потоків у логістичному ланцюгу, проаналізовано тривалість і структуру логістичних циклів промислових підприємств, досліджено питання управління логістичним циклом підприємства. Запропоновано методику встановлення оптимального рівня страхових запасів, яка базується на використанні методів статистичного аналізу розподілів інтервалів поставок і дозволяє оцінити ступінь надійності забезпечення виробництва запасами сировини та основних матеріалів. Удосконалено методологічні основи побудови логістикоорієнтованої системи управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства. Доказано, что объектом исследования логистики как науки являются экономические потоковые процессы, которые возникают в воспроизводственном цикле кругооборота оборотного капитала.Однак упровадження цих принципів в управління потоковими процесами зазвичай не має наукового обґрунтування, а прийняття управлінських рішень здійснюється інтуїтивно, спираючись на власний досвід керівників підприємства. У звязку з цим методологічні та практичні питання управління підприємством як складною логістичною системою потокових процесів постають важливими і актуальними. досліджено часові характеристики процесу кругообігу матеріально-фінансових потоків оборотного капіталу і на цій основі визначено поняття логістичного циклу підприємства, проаналізовано тривалість і структуру логістичних циклів промислових підприємств; У дисертаційній роботі використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: структурно-логічного аналізу - при побудові логіки та структури дисертаційної роботи; абстрагування і узагальнення - при формулюванні понять і категорій логістики, їх класифікації; аналогії - при формулюванні гіпотези про відповідність емпіричних розподілів інтервалів поставок законам теоретичного розподілу; моделювання - при науковому обґрунтуванні рівня страхових запасів матеріальних ресурсів та надійності забезпечення ними; системного підходу - при розробці логістичної системи управління матеріальними і фінансовими потоками підприємства; статистичні методи, а саме: порівняння - для зіставлення фактичних значень показників у динаміці, звітних даних та розрахункових показників досліджуваних підприємств, кореляційний аналіз - для виявлення тісноти звязку різноспрямованих грошових потоків підприємства, інтервалів та обсягів поставок матеріальних ресурсів; графічні методи - для ілюстрації висновків дослідження. дістали подальшого розвитку: теоретичні положення логістичного менеджменту, а саме: на основі використання закономірностей відтворювальних процесів сформульовано визначення логістичного матеріального потоку (оборотні активи підприємства у матеріально-уречевленій формі, які відображають характер розміщення інвестованого у процес господарської діяльності капіталу, розглядаються у процесі застосування до них різноманітних логістичних операцій і віднесені до певного часового інтервалу); логістичного фінансового потоку (грошові оборотні активи підприємства, які генеруються процесом виконання логістичних операцій з матеріальним потоком у певному часовому періоді, а також джерела коштів, що забезпечують перебіг цього процесу у відповідному часовому інтервалі); запасу (матеріальні і грошові потоки оборотного капіталу, які розглядаються в певному часовому перетині на стадії очікування вступу до процесу виробничого або особистого споживання);У першому розділі “Теоретичні основи логістичного управління потоковими процесами на підприємстві” на базі критичного огляду науково-методичних підходів до визначення логістики і логістичної системи встановлено, що відсутність єдиного визначення логістики як наукової концепції та логістичної системи як засобу практичного втілення її положень обумовлює невирішеність питань щодо виявлення обєктів логістичного управління. Загальновизнаним є той факт, що логістика виступає засновником потокового мислення, тобто обєктом дослідження логістики як науки та сфери підприємницької діяльності є потокові процеси. Теоретично діалектику відтворювальних і логістичних процесів підприємства виявлено на тій підставі, що, з одного боку, закономірності відтворювального циклу кругообігу оборотного капіталу враховуються при організації логістичних систем, з іншого - логістичні принципи та методи доцільно використовувати в управлінні оборотним капіталом.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?