Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 140
Викладення принципів, способів і практичних засад формування механізму управління матеріальними ресурсами підприємств у період їх реструктуризації. Використання логістичного ланцюга при управлінні матеріальними ресурсами з урахуванням специфіки галузі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У ПЕРІОД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАРоботу виконано в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Лесюк Орест Іванович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри економіки підприємства Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет “Львівська політехніка”, директор інституту економіки і менеджменту кандидат економічних наук, доцент Смиричинський Валентин Васильович, Тернопільська академія народного господарства, доцент кафедри державного і муніципального управління Захист відбудеться 30.06.2005 року об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 при Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м.Водночас, є багато спільних ознак, принципів управління, формування і ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємствах будь-якої галузі. Все зазначене вимагає наукових досліджень, повязаних з обєктивізацією зміни моделі управління матеріальними ресурсами, методів оптимізації їх формування у різних умовах роботи підприємства. Серед цих умов особливою є процедура реструктуризації підприємства, яка на сьогодні характерна для багатьох підприємств України і обумовлює певні особливості управління матеріальними ресурсами, вимагає зміни у тактиці та стратегії управління ресурсами на засадах пошуку нових підходів ресурсовикористання, вдосконалення дії економічних важелів і стимулів, які притаманні ринковій економіці щодо суттєвої економії матеріальних ресурсів та ефективності підвищення їх використання. Різні аспекти проблеми управління матеріальними ресурсами на підприємствах розглянуто у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: Акімова І.М., Анікіна Б.А., Аакера Д., Ансоффа І., Андрушківа Б.М., Батенка Л.В., Вовчака А.В., Довбні С.Б., Данилюка М.О., Долішнього М.І., Кальченка А.Г., Котлера Ф., Кальніченка Л.Ф., Лесюка О.І., Павлова В.І., Плотнікова В., Покропивного С.Ф., Савельєва Є.В., Старостіна А.О., Новикова С.О., Шершньової З.С., Шишкіна В.С. та ін. Разом з тим недостатньо уваги приділяється управлінню матеріальними ресурсами на підприємстві як системі, яка ґрунтується на взаємодії із зовнішнім середовищем, забезпечує розробку та реалізацію проекту реструктуризації підприємства, що буде спрямована на ефективне використання матеріальних ресурсів та розвиток підприємства.Передбачено поділ ресурсів за: походженням, формою участі у процесі виробництва (такий поділ має принципове значення для організації управління матеріальними ресурсами); за ступенем готовності; за особливістю використання, що і дає можливість системно удосконалити управління матеріальними ресурсами, як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Ефективне використання матеріальних ресурсів - якісна характеристика їх використання на раціональному рівні, який можна було б визначити суспільно необхідним, а саму раціоналізацію використання ресурсів як процес безперервного удосконалення їх споживання, повязаний із розвитком виробництва. Суть цільового підходу полягає в пристосуванні системи управління матеріальними ресурсами до цілей бажаного і необхідного стану виробництва і відповідно до побудови системи цілей управління матеріальними ресурсами. Управління матеріальними ресурсами може здійснюватись у різних умовах, на нього можуть впливати різні чинники: кризовий стан підприємства; зростання цінової конкуренції; перехід на освоєння нових видів продукції; зміна партнерів; вихід на міжнародний конкурентний ринок; робота в рамках кооперації; характер управління підприємством (антикризове, стратегічне); реструктуризація. Розглядаючи реструктуризацію, як чинник вибору моделі управління матеріальними ресурсами, автор виокремлює такі види реструктуризації підприємства: кадрова реструктуризація; реструктуризація системи управління; реструктуризація виробництва; “вимушена” реструктуризація, організаційно-технологічна реструктуризація; реструктуризація комерційної діяльності.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці теоретичних та методичних засад управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства, зокрема на підприємствах цементної галузі. Матеріальні ресурси є системою взаємоповязаних елементів, які забезпечують функцію випуску продукції та досягнення інших цілей розвитку підприємства, а тому управління матеріальними ресурсами слід розглядати як складову управління підприємством, забезпечуючи цілі цього управління та використовуючи залежно від них різні методологічні підходи (системний, цільовий, маркетинговий, функціональний, структурний, що виокремлені у дисертації).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?