Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (логістичний та реінжиніринговий підхід) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 172
Аналіз стану використання матеріальних ресурсів на машинобудівних підприємствах. Розробка методичних підходів до управління матеріальними ресурсами підприємств на основі концепції інтеграції логістики, реінжинірингу бізнес-процесів і контролінгу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (логістичний та реінжиніринговий підхід)Це потребує поглибленого вивчення сучасних закономірностей формування та руху матеріальних ресурсів у виробничому процесі з огляду на відновлення відтворювального циклу на підприємствах на основі використання сучасних методів управління для організації ефективного використання матеріальних ресурсів в умовах реформування економічних відносин, до яких належать логістика та реінжиніринг бізнес-процесів. В основу дисертації покладено теоретико-методичні розробки, що є частиною науково-дослідної роботи «Розроблення теоретико-методичного забезпечення управління підприємством та його підсистемами» (номер державної реєстрації № ДР 0106U005741) у 2006 - 2007 роках, в якій автор розробив комплекс заходів із впровадження логістичного та реінжинірингового підходів на підприємствах. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: теоретичне узагальнення - для визначення особливостей змістовних аспектів матеріальних ресурсів підприємства; аналіз і синтез - для деталізації обєкта дослідження - процесу динамічного руху матеріальних ресурсів у кругообігу оборотних активів за окремими фазами; кластерний аналіз - для групування матеріальних ресурсів підприємства при створенні інформаційної бази та організації управління ними; лінійне програмування - для побудови методики розрахунку оптимальних розмірів поставок та їх кількості з точки зору мінімізації загальних витрат на доставку та зберігання з урахуванням декількох факторів; метод аналізу ієрархій - для встановлення значущості бізнес-процесів при розрахунку інтегральних показників для відстеження їх результативності. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в такому: удосконалено: · теоретичний підхід до управління матеріальними ресурсами на підприємстві шляхом обґрунтування сумісного застосування логістики, реінжинірингу та доповнюючого їх контролінгу, особливістю якого є встановлення взаємозвязку між ними на основі єдності цілей, принципів, підходів та інструментів, що, на відміну від існуючого відокремленого їх застосування, дозволило запропонувати інтегральну систему управління матеріальними ресурсами, побудовану на взаємоузгоджених логістичних бізнес-процесах; Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що використання запропонованих науково-практичних розробок дозволяє: скоординувати діяльність різних функціональних підрозділів підприємства, які беруть участь в управлінні матеріальними ресурсами на основі інтегральної системи управління ними; посилити гнучкість та адаптивність системи управління до конкретних умов підприємства на основі групування матеріальних ресурсів за найбільш вагомими ознаками; приймати, на базі розробленої моделі оптимізації розміру й періодичності поставок матеріальних ресурсів, ефективні стратегічні й тактичні управлінські рішення щодо вибору умов постачання, здійснювати поетапне впровадження на підприємстві інтегральної системи управління матеріальними ресурсами.У першому розділі - «Теоретичні основи управління матеріальними ресурсами на підприємстві» - проведено теоретичне узагальнення існуючих підходів до визначення категорії «матеріальні ресурси підприємства» та її характеристик; досліджено рух матеріальних ресурсів у складі обігових засобів підприємства; розроблено теоретичний підхід до управління використанням матеріальних ресурсів підприємства на базі інтегральної системи управління, що поєднує інструменти логістики, реінжинірингу бізнес-процесів і контролінгу. У другому розділі - «Сучасний стан і напрями вдосконалення управління матеріальними ресурсами на машинобудівних підприємствах» - визначено стан і динаміку показників використання матеріальних ресурсів на машинобудівних підприємствах України та конкретних обєктах; виявлено на основі кластерного аналізу достатню кількість показників для аналізу руху та використання матеріальних ресурсів; на теоретичній основі існуючих моделей оцінки менеджменту на підприємстві вдосконалено методичний підхід до оцінки системи управління матеріальними ресурсами, яку застосовано на досліджуваних машинобудівних підприємствах. Внесок автора полягає в тому, що модель адаптовано до оцінки системи управління матеріальними ресурсами на підприємствах і реалізовано методом експертних оцінок на основі аналізу вказаних пяти напрямів діяльності, що виділені в рамках кожної функції управління матеріальними ресурсами. На прикладі ВАТ «КВБЗ», ВАТ «Автрамат» і ВАТ «Червоний жовтень» представлено ступень погодженості оцінок у колективі за різними напрямами діяльності стосовно управління матеріальними ресурсами.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?