Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Дослідження впливу інформації та комунікацій на адаптаційну здатність економічних систем. Інтеграція матеріально-інформаційних потоків у каналах дистрибуції товарів. Розробка концепції управління транспортно-складськими процесами в дистрибуційній мережі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукУ будь-якому разі ці рішення можуть стосуватися управління і регулювання процесів просторово-часової трансформації товарів, насамперед в каналах дистрибуції. Підтвердженням цього слугує значна кількість теоретичних розробок з проблем формування та управління макро-та мікроекономічних систем дистрибуції товарів, їх діяльності, інфраструктурного забезпечення тощо, серед яких праці вчених України (Бойко Є.І., Долішній М.І., Кузьмін О.Є., Козоріз М.А., Крикавський Є.В., Петрович Й.М., Побурко Я.О., Тивончук І.О., Хміль Ф. І.), Польщі (Абт С., Альткорн Є., Голембська Т., Рутковський К., Чубала А.), відомих вчених Західної Європи і Америки (Ламберт Д., Пфоль Г., Хрістофер М., Котлер Ф., Ландлеу Дж., Лалонде Дж.). Водночас питання теорії систем просторово-часової трансформації товарів у контексті забезпечення їх управління та регулювання в режимі реального часу все ще не знаходять належної уваги зі сторони дослідників. Вимагають насамперед теоретичного осмислення питання інформаційного забезпечення “процесів трансферу” як типових логістичних процесів у сфері позавиробничої кооперації (транспортування, складування, позначення тощо), інтеграції інформаційних систем учасників логістичного каналу, врешті-решт світові досягнення в практиці управління та регулювання логістичними процесами в системах трансформації товарів (процеси виробництва, трансферу та споживання). Наукова новизна результатів дослідження полягає в поглибленні та розвитку теоретичних і методичних засад організації управління та регулювання логістичними процесами в системах просторово-часової трансформації товарів на основі створення достатнього інформаційного забезпечення цих процесів.У першому розділі “Матеріальні та інформаційні потоки в системах просторово-часової трансформації товарів” подаються теоретичні основи структуризації економічних систем (господарських обєктів) з окресленням компетенцій структурованих підсистем, розглянуто інформаційні потоки в контексті адаптації економічних систем до змінних умов функціонування, досліджено аспекти інтеграції матеріальних та інформаційних потоків в системах розподілу матеріалів, насамперед в каналах дистрибуції. Функціонування будь-якого господарського обєкта (економічної системи) супроводжується певною трансформацією виробничих ресурсів, що також відповідно відображається в інформації, що проходить через обєкт, визначаючи його початковий, поточний і, якщо знадобиться, перспективний (очікуваний) стан. На відміну від виробничої (технологічної) трансформації процеси просторово-часової трансформації ресурсів відбуваються насамперед в міжорганізаційних стосунках, тобто в сфері розподілу товарів (постачанні та збуті), яка також може бути структурована за поданою раніше схемою на системи: фізичну (розподілу матеріалів), управління та інформаційну, які згодом можуть кореспондуватися із відповідними рівнями (площинами) управління економічною системою - просторовим, організаційним та інформаційним. У другому розділі “Управління логістичними процесами на основі інформатизації просторово-часового переміщення товарів” акцентовано увагу на сучасній концепції управління діяльністю економічних систем - логістиці та практиці логістичного управління в системах трансформації товарів, обґрунтовано ключові зони інформатизації логістичних систем, досліджено умови і механізми формування інформаційних логістичних систем в контексті створення систем управління в режимі реального часу. Щодо оцінки витрат створення додаткової інформації можна змоделювати підхід, аналогічний до випадку запасів матеріалів: витрати створення інформації; витрати збереження інформації; витрати ризику інформації.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нові вирішення наукової проблеми управління матеріальними потоками в логістичних системах дистрибуції, що проявляється в здійсненні цільової структуризації економічних систем з метою логічного окреслення компетенцій структурних підсистем та умов їх інтеграції. На підставі дослідження тенденції розвитку систем дистрибуції товарів актуалізовано доцільність компютеризації інформаційних систем, що забезпечує їх інтеграційність та відкритість. Особливого значення набуває інформація при створенні та функціонуванні дистрибуційних каналів і дистрибуційних центрів, які за певних умов можуть виконувати функції відповідно логістичних каналів і логістичних центрів. Проведений елементно-функціональний аналіз економічних систем надав можливість локалізувати такі ключові зони інформатизації: постачання і виробництво; транспортування і складування, маркетинг, продаж; фінанси.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?